Zápis č. 3 / 2007

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771 konané dne 18.11.2007Přítomno: 129 oprávněných členů

Přizváni: JUDr Hájková (notářka – body 4 a 5)

Zápis: Kateřina Veselá1) Zahájení členské schůze

Předseda představenstva konstatoval, že se členské schůze účastní 129 oprávněných členů z celkového počtu 159 členů, což představuje 81 % a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.


2) Prezentace

Představenstvo ústně představilo členům BD Trávníčkova 1767-1771 prezentaci, jejímž obsahem byla následující témata: seznámení s aktuálním stavem v TC6, odkup pozemků, hospodaření a evidence osob, renovace zadního vchodového traktu, vstupní uzamykací systém, přijetí nových členů, domovní řád a úprava stanov a orgány družstva – volby a odměny. Výše zmiňovaná prezentace tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.


3) Aktuální stav v TC6

Představenstvo informovalo členskou schůzi o splacení kupní ceny TC6 MČ Prahy 13. Den zápisu do Katastru nemovitostí je 26.7.2007; fyzické převzetí nemovitosti nastalo 31.10.2007. Členové splatili z celkové kupní ceny 14.941.112 Kč, tj. 20,41 %.

.

4) Úprava stanov

Členská schůze hlasovala o návrhu představenstva na úpravu stanov. Změny stanov byly přečteny za přítomnosti notářky, JUDr Hájkové.

Souhlas s přednesenými změnami vyjádřilo všech 129 přítomných členů.

Závěr: Členská schůze souhlasí s předloženými úpravami Stanov a ukládá představenstvu zveřejnit nové úplné znění Stanov.


5) Volba orgánů

Členové družstva zaslali ve vyplněných dotaznících představenstvu své návrhy na nové členy představenstva a kontrolní komise. O takto navržených kandidátech se na členské schůzi hlasovalo.

Pro následující složení představenstva a kontrolní komise hlasovalo 128 přítomných členů, 1 člen se hlasování zdržel.

Závěr: Do orgánů družstva byli zvoleni:Představenstvo

Kontrolní komise

1767

Tomáš Veselý

Ludvík Vébr

1768

Tomáš Krásný

Michal Václav

1769

Stanislav Křivanec

Jaroň Vilém

1770

Buzek Jan

Mašek Jiří

1771


Toman Pavel

Jonášová Dagmar


6) Renovace vstupních otvorů zadního traktu TC (do dvora)

Představenstvo navrhuje zrenovovat všech 5 zadních vstupů do TC. Na výběr jsou tři typy materiálů:

  1. plastové dveře z okenního plastu

  2. plastové dveře ze zpevněného plastu s příčníky

  3. hliníkové dveře.

Navrhované varianty se liší kvalitou, dobou životnosti a cenou.

Pro variantu a) hlasovalo 0 členů, pro variantu b) 3 členové, pro variantu c) 125 členů, 1 člen se hlasování zdržel.

Závěr: Členská schůze vybrala jako materiál hliníkové rámy (předpokládaná cena kolem 200.000,- Kč na všech 5 vchodů). Členská schůze pověřuje představenstvo, aby vybralo firmu a renovaci vstupních otvorů zadního traktu realizovalo. Dodavatelskou firmu vybere představenstvo s vědomím Kontrolní komise.


7) Vstupní uzamykací systémy

Představenstvo navrhuje řešit současný nevyhovující stav přístupového systému ze strany ulice, kdy v současné době neexistuje přehled, kdo vlastní klíče od vchodů a klíče jsou snadno přidělatelné. Představenstvo navrhuje zrušit ovládání elektrických zámků a namontovat samozamykací zámky s panikovou klikou. Pro finanční srovnání jsou uvedeny 3 varianty, včetně pouhé výměny vložek FAB.

  1. výměna vložek FAB – Zámečnictví Fábera, s.r.o., systém generálních klíčů

  2. uzamykací systém KABA – KALTMEYER s.r.o., čipové přívěsky

  3. uzamykací systém Dialock HÄFELE – DESIGNA s.r.o., čipové přívěsky.

Pro variantu a) hlasovalo 0 členů, pro variantu b) hlasoval 1 člen, pro variantu c) hlasovalo 124 členů. Nikdo se hlasování nezdržel.

Závěr: Členská schůze vybrala uzamykací systém Dialock HÄFELE, jehož cena se předpokládá kolem 400.000,- Kč. Členská schůze pověřuje představenstvo, aby montáž vstupního uzamykacího sytému realizovalo. Pokud by byla nakonec vybrána jiná firma než Dialock, musí být kvalita řešení aspoň srovnatelná s navrhovaným řešením a s výběrem dodavatelské firmy musí souhlasit Kontrolní komise. Další souhlas členské schůze se v tomto případě nevyžaduje.


8) Koupě pozemků

Představenstvo informovalo o stavu jednání s MČ Prahy 13 o odkupu pozemků pod nemovitostí. Kupní cena činí 2.364.700,- Kč, což přestavuje cca. 200,- Kč na m2 plochy bytu.

Pro podepsání předložené smlouvy se vyjádřilo 124 přítomných členů, 1 člen byl proti.

Závěr: Členská schůze pověřuje představenstvo, aby podepsalo Smlouvu o koupi pozemků pod budovami Trávníčkova 1767-1771 ve znění, jak ji předložila MČ Praha 13 a bere na vědomí, že kupní cena je 2.364.700,- Kč. Členská schůze dále souhlasí s navýšením čerpané výše úvěru od MPSS o částku potřebnou k úhradě pozemků.

9) Vyúčtování nájemného Centrou

Představenstvo informovalo o tom, že Centra musí družstvu vyúčtovat vybrané nájemné za období do 31.10.2007.

122 přítomných členů souhlasí s tím, že Centrou vrácená platba nebude rozpočítána mezi členy družstva, 2 členové jsou proti, 1 se hlasování zdržel.

Závěr: Členská schůze souhlasí, že peníze vrácené Centrou za období do 31.10.2007 nebudou rozpočítány mezi členy družstva, nýbrž budou vloženy do fondu oprav.

10) Přijetí nových členů

Představenstvo informovalo o tom, že 3 ze 4 nájemních bytů mají zájem stát se členy družstva – jedná se o případ paní Šedivé, případ paní Pravdové / Baumrukové a případ Kokyových.

V hlasování o tom, zda družstvo chce v současné chvíli přijímat nové členy, se 93 přítomných členů vyjádřilo proti, 13 pro a 6 se hlasování zdrželo.

Závěr: Členská schůze rozhodla, že v současné době nebude do družstva přijímat nové členy.


11) Soudní spor s p. Baumrukem

Představenstvo informovalo o tom, že MČ Praha 13 v současné době vede se slečnou Petrou Baumrukovou spor o vyklizení bytu a že BD Trávníčkova 1767-1771 přistoupilo do tohoto soudního sporu jako nový účastník.

Při hlasování o zastavení tohoto soudního sporu a nabídnutí p. Baumrukovi nájemní smlouvu hlasovalo 43 přítomných členů pro tento postup, 33 bylo proti a 24 se hlasování zdrželo.

Závěr: Jelikož pro žádnou z variant nehlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, nebyl návrh na zastavení soudního sporu přijat.


12) Domovní řád

Představenstvo seznámilo členy družstva s novým Domovním řádem v rámci domovních schůzí.

Pro odsouhlasení navrhovaného Domovního řádu se vyjádřilo 91 přítomných členů, 1 člen se hlasování zdržel.

Závěr: Členská schůze souhlasí s předloženým zněním Domovního řádu a ukládá představenstvu Domovní řád zveřejnit na obvyklých místech v jednotlivých vchodech družstva.


13) Odměny pro představenstvo

Podobně jako při volbě orgánů družstva, zasílali členové družstva ve vyplněných dotaznících představenstvu své návrhy na výši odměn pro představenstvo. O takto navržených částkách se na členské schůzi hlasovalo.

Pro odměnu ve výši 15.000,- Kč měsíčně (s platností od 1.11.2007) pro celé představenstvo hlasovalo 91 přítomných členů, nikdo nebyl proti a 1 člen se hlasování zdržel. Pro stejnou výši odměny i za rok 2007 hlasovalo 89 přítomných členů, nikdo nebyl proti a 3 členové se hlasování zdrželi.

Závěr: Členská schůze souhlasí s odměnou pro představenstvo ve výši 15.000,- Kč měsíčně a to s platností od 1.11.2007. Členská schůze dále souhlasí, aby byla představenstvu vyplacena odměna za období 11/2006 – 10/2007 ve stejné výši jako pro následující období, tzn. 15.000,- Kč měsíčně.