Zápis č. 4 / 2008

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771 konané dne 28.10.2008

 

Přítomno: 81 oprávněných členů

Zápis: Stanislav Křivanec

 

 

1) Zahájení členské schůze

Předseda představenstva ing. Veselý konstatoval, že se členské schůze účastní 81 oprávněných členů z celkového počtu 158 členů, což představuje 51 % a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.

 

2) Úvod

Ing. Veselý v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s přehledem událostí a činností za uplynulé období.

 

3) Ekonomika

Ing. Buzek seznámil přítomné s výsledky hospodaření družstva včetně mimořádných nákladů na úklid, odvoz odpadu a malování.

.

4) Aktuální problémy

Ing. Veselý upozornil na závažné problémy poškozování TC 6 sprejery, drogově závislými a bezdomovci. Na kouření ve společných prostorách domů a na nepořádek u kontejnerových stání. Seznámil členy BD s problémem nehlášených osob a neplatičů. Upozornil na důsledné uplatňování vydaných směrnic. JUDr Hájkové.

 

5) Volné byty

Ing. Veselý informoval o probíhajícím jednání s MPSS ohledně zlepšení podmínek čerpání úvěru. Navrhl odprodej uvolněných nájemních bytů a použití finančních prostředků na plánované investice

 

6) Investice

P. Křivanec seznámil přítomné s připravovanými investicemi na r.2009. Tzn. výměnu oken a řízení a regulaci topné vody v systému.

7) Kontrolní komise

Ing. Veselý seznámil přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise ve které je uveden také návrh na odměnu KK za uplynulé období.

 

8) Usnesení

Ing. Veselý přednesl návrh usnesení.

9) Hlasování

 

Družstevníci jednohlasně souhlasili s prodejem volných nájemních bytů

Družstevníci jednohlasně souhlasili s navrhovanými investicemi

Družstevníci jednohlasně souhlasili s navrhovanou výší odměn pro představenstvo a kontrolní komisi.