Zápis

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo

konané dne 1.11.2009

 

 

Přítomno:            90 oprávněných členů

Zápis:                  Stanislav Křivanec

 

 

1) Zahájení členské schůze

  Předseda představenstva ing. Veselý konstatoval, že se členské schůze účastní 90 oprávněných členů z celkového počtu 160 členů, což představuje 56% a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

 Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.

 

2) Úvod

  Předseda ing.Veselý v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s důvody ukončení mandátu v představenstvu BD pana Tomana a ing.Krásného. Představil nové kandidáty do představenstva pí. Lukavskou Miloslavu za vchod 1768 a p. Zdeňka Koláře za vchod 1771 jejichž kanditatury vzešly z písemných návrhů členů a předjednáním na domovních schůzích BD.

 

3) Volby

      Protože se jednalo o zástupce vchodů 1768 a 1771, proběhlo nejprve hlasování po jednotlivých vchodech, zda souhlasí s navrženými kandidáty.

      1768 – 12 hlasů pro, 1 hlas se zdržel

      1771 – 21 hlasů pro

     

      Po té proběhla volba obou kandidátů společně všemi oprávněnými voliči. Oba kandidáti byli schváleni všemi přítomnými hlasy.

 

4) Přehled akcí a hospodaření za uplynulý rok

      Ing.Veselý rekapituloval práci na investičních i neinvestičních akcích a seznámil plénum s výsledky hospodaření za uplynulý rok a stavem finančních prostředků na běžném účtu a pokladně.

.

5) Aktuální problémy

Ing. Veselý upozornil na stále se opakující závažné problémy poškozování TC 6 sprejery, drogově závislými a bezdomovci. Na kouření ve společných prostorách domů, nepořádek u kontejnerových stání a neoprávněné vstupy do domů dveřmi ze dvora, které jsou pak mechanicky poškozovány. Seznámil členy BD s problémem nehlášených osob a neplatičů. Upozornil na důsledné uplatňování vydaných směrnic. 

 

6) Volné byty

Ing. Veselý informoval o prodeji 2 uvolněných nájemních bytů a použití finančních prostředků na plánované investice. „Odprodej“ bytů byl proveden v souladu s usnesením minulé členské schůze přijetím nových členů do BD.

Ing.Veselý navrhl stejný postup pro odprodej dalších možných uvolněných nájemních bytů s tím, že obsazené nájemní byty nebudou prodávány a to ani dosavadním nájemníkům.

Hlasování:

88 hlasů pro

2 hlasy se zdržely

 

 

7) Stav splátek domů, pozemků a návrh navýšení

Ing.Buzek seznámil přítomné se stavem úvěru, splátek domů a pozemků. Navrhl model nového režimu splácení jednotlivých bytů se zvýšením o 15%. Změna režimu splácení proběhne k 1. lednu 2010 a týká se pouze dosud neuhrazených bytů.

Protože výše uvedená záležitost se týká pouze družstevníků dosud neuhrazených bytů proběhlo nejprve hlasování zda oni souhlasí.

Hlasování:

52 hlasů pro

5 hlasů se zdrželo

 

Po té proběhlo hlasování všech oprávněných voličů.

Hlasování:

87 hlasů pro

3 hlasy se zdržely

 

8) Zelená úsporám

Ing.Buzek informoval o probíhajících jednáním na programu Zelená úsporám a Nový Panel.   Zdůvodnil ekonomickou výhodu vstupu do těchto programů pro BD. Protože jednání musí být dokončena do konce března 2010 požádal o schválení pro vstup do těchto programů a odsouhlasení finální realizace zateplení v rámci 2 domovních schůzí, pokud se jich dohromady zúčastní více než polovina členů družstva.

Hlasování:

89 hlasů pro

1 hlas se zdržel

 

9) Katastr nemovitostí

P.Křivanec seznámil plénum s rozhodnutím představenstva zahájit práce vedoucí k rozdělení našeho technologického celku na jednotlivé byty v katastru nemovitostí a zahájit jednání s MPSS o vyvázání splacených bytů ze zástavy.

 

 

10) Kontrolní komise

      Předseda kontrolní komise ing. Jaroň seznámil přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období se závěrem, že po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.

 

11) Účetní závěrka

Ing.Veselý seznámil přítomné s účetní závěrkou za r.2008.

      Hlasování: všech 90 hlasů pro

 

12) Usnesení

1.Členská schůze souhlasí s prodejem neobsazených nájemních bytů a ukládá představenstvu, aby podniklo k tomu potřebné kroky. Byty budou prodány formou přijetí nových nájemníků za řádné členy BD. Způsob prodeje musí odsouhlasit Kontrolní komise, pokud nedojde mezi představenstvem a kontrolní komisí ke shodě, bude rozhodovat členská schůze. Obsazené nájemní byty zatím nebudou prodávány a to ani stávajícím nájemníkům.

 

2.Členská schůze souhlasí, že s platností od 1.1.2010 budou měsíční splátky (bytů i pozemků) zvýšeny pro všechny nesplacené členské podíly plošně o 15%. Jednotliví členové si mohou s představenstvem dohodnout měsíční splátku vyšší, nikdy však pod stanovenou minimální mezí. Měsíční splátka členského podílu bude na žádost příslušného člena BD změněna maximálně 2x ročně a to vždy od 1.4. a 1.10., pokud o to člen písemně požádá nejméně 30 kalendářních dní před uvedenými daty. Změnu je možno provést jak směrem nahoru, tak dolu.

První nastavení splátek proběhne od 1.1.2010, nejbližší možná změna pak bude až od 1.10.2010.

 

3.Členská schůze souhlasí s tím, aby představenstvo jednalo o zapojení BD Trávníčkova do programu Nový Panel a Zelená úsporám. Členská schůze souhlasí, že finální odsouhlasení realizace zateplení v rámci těchto programů může být odsouhlaseno v rámci 2 domovních schůzí, pokud se jich dohromady zúčastní více než polovina členů družstva.

 

4. Členská schůze vzala na vědomí zprávou o činnosti kontrolní komise.

 

5. Členská schůze vzala na vědomí účetní závěrku za r.2008

 

13) Připomínky mimo protokol

Pí.Svobodová, Zahrádková a Kondisová připomínkovaly odprodej částí chodeb za výtahem přiléhajících k bytu. Upozorňovaly na sníženou bezpečnost. Navrhovaly kromě postupu představenstva i souhlas spolunájemníků na patře.

 

 

 

 

 

 

Podpis: