Zápis

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo konané dne 25.5.2010

 

 

Přítomno: 111 oprávněných členů

Předsedající a svolavatel členské schůze: Veselý

Zapisovatel: Křivanec

Skrutátoři: Kolář, Lukavská

 

 

1) Zahájení členské schůze

  Předseda představenstva ing. Veselý konstatoval, že se členské schůze účastní 111 oprávněných členů z celkového počtu 159 členů, což představuje 76 % a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.

 

2) Úvod

1.       Ing. Veselý v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s programem schůze týkající se otázky zateplování bytových domů v programu Zelená úsporám.

2.       Požádal členskou schůzi o souhlas s přijetím nového člena BD paní Fidesovou Zdeňku, z domu č. 1768.

Hlasování: 111 hlasů pro

 

 

3) Zateplení bytových domů

1.       Ing. Buzek seznámil přítomné s dosavadním průběhem přípravy projektu týkající se zateplení pláště bytových domů.

2.       Informoval o investičních nákladech akce a výběrovém řízení dodavatele stavby

3.       Uvedl další kroky 2.fáze revitalizace objektu, která se týká uzavíraní smluv

4.       Provedl komplexní zhodnocení výběru finančních ústavů a jejich nabídek k profinancování celého díla

5.       Seznámil přítomné s časovým harmonogramem zahájení prací

6.       Upřesnil informace týkající se změn užívání nebytových prostor a informoval o přípravě projektu pro výstavbu 3 garsoniér včetně výběrového řízení na jejich příští uživatele.

 

4) Diskuse

            Proběhla diskuse k výše uvedeným tématům.

 

5) Informace

            Ing. Veselý informoval o neplatičích a o problémech souvisejících s neoprávněnými vstupy do domu, pořádkem a poškozování společného majetku .

 

4) Usnesení a hlasování

Ing. Veselý přednesl návrh usnesení a nechal o těchto hlasovat s následujícím výsledkem:

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí s tím, aby představenstvo zahájilo realizaci projektu revitalizace bytového domu (zejména zateplení jednoplášťové střechy, vnějších stěn domu,  podlah bytů nad suterénem a nad vstupy,  výměnu kovových vstupních portálů a dalších prací dle projektu
  a stavebního povolení ).

 

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 


 

 

 1. K tomu uzavřelo mandátní smlouvu se společností ARCADIS s.r.o. na řízení projektu, dozor nad jeho realizací, inženýrskou činnost, administraci dotací, řešení reklamací a pozáručních oprav.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 1. Uzavřelo dílčí smlouvu o dílo s MTStav Příbram s.r.o. na provedení projektu revitalizace bytového domu.

Uzavřelo smlouvu o dílo s MTStav Příbram s.r.o. na provedení projektu revitalizace bytového domu.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 schvaluje přijetí investičního úvěru od bankovního domu dle rozhodnutí představenstva bytového družstva za účelem revitalizace bytového domu (zejména -zateplení jednoplášťové střechy, vnějších stěn domu,  podlah bytů nad suterénem a nad vstupy,  výměna kovových vstupních portálů, výstavbu garsoniér a vyregulování otopné soustavy– dle stavebního povolení) v maximální výši 11 000 000,- Kč se splatností max. 15 let.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 schvaluje zajištění úvěru zárukou ČMZRB do výše 80 % nesplacené jistiny.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 schvaluje zajištění úvěru blankosměnkou vystavenou představenstvem bytového družstva.

Hlasování

Pro: 81

Proti: 20

Zdrželo se: 10

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí
  se změnou užívání nebytových prostor („kočárkárna“) ve vchodech 1767, 1768 a 1771 na bytové prostory.

 

 

Hlasování

Pro: 110

Proti:

Zdrželo se: 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí
  s tím, aby ve vchodech 1767, 1768 a 1771 byly dle zpracovaného projektu přestavěny bývalé „kočárkárny“ na garsoniéry s předpokládanými náklady do 300 000 Kč na jednu garsoniéru .

Hlasování

Pro: 110

Proti:

Zdrželo se: 1

 

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí
  s tím, aby osoby kupující nově vybudované garsoniéry byly přijaty za řádné členy BD se všemi právy a povinnostmi

Hlasování

Pro: 110

Proti:

Zdrželo se: 1

 

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí s tím, aby představenstvo uzavřelo smlouvu  o dílo s vybranou stavební firmou na výstavbu garsoniér.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí
  s uzavřením pojistné smlouvy pro představenstvo bytového družstva.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí s tím, aby představenstvo bytového družstva v případě potřeby zajištění úvěru uzavřelo zajišťovací smlouvu  na poskytnutí úvěru s ČMZRB
  a bianko smlouvu k zajištění úvěru.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se:

 

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí s tím, aby představenstvo bytového družstva v případě potřeby zajištění úvěru podepsalo blankosměnku k zajištění úvěru.

Hlasování

Pro: 109

Proti:

Zdrželo se: 2

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-71 souhlasí
  s uzavřením smlouvy o dílo na vyregulování otopné soustavy v předpokládané výši 600 000 Kč.

Hlasování

Pro: 111

Proti:

Zdrželo se: