Zápis

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo

konané dne 29.11.2010

 

 

Přítomno:            99 oprávněných členů

Zápis:                   Miloslava Lukavská

 

 

1) Zahájení členské schůze

 

Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec konstatoval, že se členské schůze účastní 99 oprávněných členů z celkového počtu 160 členů, což představuje 62 % a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu

 

2) Úvod

 

Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec  v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s důvody ukončení mandátu v představenstvu BD ing. Tomáše Veselého. Za kandidáta do představenstva za vchod 1767 byl navržen p. František Pergl, jehož  kanditatura vzešla z písemných návrhů členů a předjednáním na domovních schůzích BD.

 

3) Volby

 

Protože se jednalo o zástupce vchodu 1767, proběhlo nejprve hlasování  vchodu 1767, zda souhlasí s navrženými kandidáty
1767 – 27 hlasů pro,

 

Po té proběhla volba kandidáta společně všemi oprávněnými voliči. František Pergl byl schválen všemi přítomnými hlasy.

 

4) Přehled akcí a hospodaření za uplynulý rok

 

Stanislav Křivanec rekapituloval práci na investičních i neinvestičních akcích a seznámil plénum s výsledky hospodaření za uplynulý rok a stavem finančních prostředků na běžném účtu a pokladně.

 

 

Ing. Jan Buzek  informoval o probíhajícím zateplování domů a jednáních s představiteli firmy MT STAV. Informoval členskou schůzi o zbývajících pracích a předpokládaných termínech dokončení. Dále byla členská schůze informována o sanaci podlahy kočárkárny v přízemí 1768, proběhlé akci k regulaci diferenciálního tlaku otopné soustavy a výměně vodovodních ventilů.

 

5) Aktuální problémy

 

Stanislav Křivatec seznámil ČS, že aktuálními problémy trvale zůstává kouření ve společných prostorách domů, nepořádek u kontejnerových stání a neoprávněné vstupy do domů. Seznámil členy BD s problémem nehlášených osob. Upozornil na důsledné uplatňování vydaných směrnic.

 

6) Volné byty

 

Stanislav Křivanec informoval o prodeji  uvolněného nájemních bytu po J. Hončové a použití finančních prostředků na plánované investice. „Odprodej“ bytu byl proveden v souladu s usnesením minulé členské schůze přijetím nových členů do BD.

Navrhl stejný postup pro odprodej dalších možných uvolněných nájemních bytů s tím, že obsazené nájemní byty nebudou prodávány a to ani dosavadním nájemníkům.

 

Členský podíl navýšil a nájemní smlouvu na byl č.16/1767 získal p. Roman Cimický.

Hlasování: 99 hlasů pro

 

7) Stav splátek domů, pozemků a návrh navýšení FO

 

Ing. Buzek seznámil přítomné se stavem úvěru MPSS, splátek domů a pozemků. Navrhl zvýšení příspěvku do fondu oprav o 5,- Kč/m² na 20 Kč/m². Změna proběhne k 1. dubnu 2011.

 

Po té proběhlo hlasování všech oprávněných voličů.

Hlasování: 99 hlasů pro

 

8) Financování zateplování - Zelená úsporám a Volksbank

 

Ing. Buzek informoval o stavu naší žádosti  v programu Zelená úsporám. Současně členskou schůzi informoval o čerpání úvěru na zateplování domů u Volksbank. Členská schůze odsouhlasila čerpání úvěru u Volksbank.

 

Hlasování:

99 hlasů pro

 

9) Katastr nemovitostí

 

P. Křivanec seznámil plénum s rozhodnutím představenstva pokračovat v práci vedoucí k rozdělení našeho technologického celku na jednotlivé byty v katastru nemovitostí a zahájit jednání s MPSS o vyvázání splacených bytů ze zástavy.

 

 

10) Kontrolní komise

 

Předseda kontrolní komise ing. Jaroň seznámil přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období se závěrem, že po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.

 

 

11) Účetní závěrka

 

Stanislav Křivanec seznámil přítomné s účetní závěrkou za r.2009

Hlasování: všech 99 hlasů pro

 

 

 

12) Informace o neplatičích

 

 

Pí. Lukavská informovala členskou schůzi o aktuální výši dluhů u neplatičů. Bylo navrženo vymáhání dluhů (Hončová, Maliňák a Kokyovi) i pomocí externí agentury (prodej nebo vymáhání pohledávky).

 

Členská schůze byla upozorněna na sankce v souladu se stanovami za nedodržování povinností členů družstva.

 

Hlasování: 99 pro

 

13) Postup proti neoprávněným osobám

 

Návrh představenstva k zpřísnění postupu při umožnění vstupu neoprávněným osobám do domů nebyl schválen poměrem 97 hlasů proti, 2 hlasy pro z důvodu tvrdosti postihu. Členská schůze pověřila představenstvo dopracováním tohoto návrhu.

 

14) Usnesení

 

  1. Členská schůze souhlasí s prodejem uvolněných nájemních bytů a ukládá

představenstvu, aby podniklo k tomu potřebné kroky. Byty budou prodány formou přijetí nových nájemníků za řádné členy BD. Způsob prodeje musí odsouhlasit Kontrolní komise, pokud nedojde mezi představenstvem a kontrolní komisí ke shodě, bude rozhodovat členská schůze. Obsazené nájemní byty zatím nebudou prodávány a to ani stávajícím nájemníkům.

 

 

  1. Členská schůze souhlasí, že s platností od 1.4.2011 bude zvýšen fond oprav na 20 Kč/m².

 

  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávou o činnosti kontrolní komise.

 

  1. Členská schůze vzala na vědomí účetní závěrku za r. 2009 a zprávu o hospodaření

 

  1. Členská schůze souhlasí s provedenými vícepracemi v rámci projektu zateplení, regulací topení, sanací podlahy kočárkárny a výměnou vodovodních ventilů.

 

  1. Členská schůze vzala na vědomí navýšení členského podílu p. Romana Cimického

 

  1. Členská schůze souhlasí s přestavbou kočárkáren ve vchodech 1771, 1768 a 1767 na garsoniéry s náklady vyššími než 300.000,- Kč na jednu garsoniéru

 

  1. Členská schůze souhlasí, že kromě soudu může představenstvo BD využít k vymáhání pohledávky agentury na prodej nebo vymáhání pohledávky.

 

  1. Členská schůze souhlasí s volbou člena představenstva za vchod 1767-pana Františka Pergla.

15) Připomínky mimo protokol

 

 

Členské schůze se jako host zúčastnil ing. Midloch (technický ředitel MT STAV Příbram), který členy družstva informoval o průběhu zateplování jako zástupce dodavatelské firmy. Zodpověděl dotazy členů družstva (pí. Svobodová – info k technickému listu materiálu – ing. Midloch – používání nemrznoucích směsí, pí. Janků – způsob reklamace, Kotrčovi – spády u parapetů oken a provedení jejich upevnění).

 

Ing. Midloch byl upozorněn na zákaz kouření pracovníků MT STAV v prostorách domů.

 

 

 

Zapsala: Miloslava Lukavská