Zápis
z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo
konané dne 13.12.2011Přítomno: 96 oprávněných členů

Zápis: Miloslava Lukavská1) Zahájení členské schůze


Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec konstatoval, že se členské schůze účastní 96 oprávněných členů z celkového počtu 163 členů, což představuje 59 % a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu


2) Úvod a seznámení s prezentací


Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s návrhem omezit diskusi k jednotlivým bodům programu na 5 minut pro jeden příspěvek družstevníka k jednomu bodu programu, delší diskusní příspěvky bylo možné předat v písemné formě. Této možnosti nikdo nevyužil.


Členská schůze schválila jednohlasně tento návrh.


3) Schválení přijetí nových členů

Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s přijetím nových členů bytového družstva Lenky Slabé a Štěpána Junga.


Členská schůze schválila jejich přijetí za členy bytového družstva všemi přítomnými hlasy.


4) Přehled akcí a hospodaření za uplynulý rok


Ing. Jan Buzek informoval o práci na investičních i neinvestičních akcích a seznámil členskou schůzi s výsledky hospodaření za uplynulý rok a stavem finančních prostředků na běžném účtu a pokladně. Současně informoval o výši úvěru a jeho splácení na zakoupení domů u Modré pyramidy stavební spořitelny a výši úvěru a jeho splácení na zateplení domů u Volksbank.


Ing. Jan Buzek informoval o dokončení zateplení domů a předání žádosti o přidělení účelové dotace Zelená úsporám. Dále byla členská schůze informována o výměně stoupaček teplé a studené vody

Při informaci ke zprávě o hospodaření došlo k vypuštění položky „mimořádný úklid ve výši Kč: 6 161,-- (tato položka je zahrnuta v položce úklid) a v přehledu „investice II“ byla opravena položka Bagio – sušáky ve výši Kč: 33 172,--, která byla uvedena duplicitně.


5) Účetní závěrka


Stanislav Křivanec seznámil členskou schůzi s účetní závěrkou k 31.12.2010, rozvahou a výkazem zisků a ztrát.


6)Zpráva kontrolní komise


Ing. Vilém Jaroň přednesl Zprávu kontrolní komise. Kontrolní komise provedla celkem v uplynulém období 5 kontrol se závěrem, že po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.

Kontrolní komise upozornila na nezahrnutí montáže a demontáže lodžií do projektu zateplení a navrhla projednat důvod nezahrnutí s projektantem.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise a schválila zprávu o hospodaření (bod 4 programu) a účetní závěrku (bod 5 programu) všemi přítomnými hlasy.


7) Výběrové řízení výtahy


Stanislav Křivanec seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na výměnu výtahů. Vysvětlil přítomným členům bytového družstva důvody pro výměnu výtahů a nikoliv pouhé dílčí rekonstrukce. Dílčí rekonstrukce by perspektivně neřešily celkovou situaci (stáří výtahů 26 let, domy 1767 a 1768 mají i původní kabiny, v domech 1769-1771 byla kabiny vyměněny Centrou, jejich stav není také vyhovující, pohonné jednotky jsou u všech výtahů původní. Vítězem výběrového řízení (osloveno 27 firem, do výběrového řízení se přihlásilo 12 firem) se stala společnost ThysenKrupp Výtahy s.r.o.


8) Financování výměny výtahů


Ing. Buzek informoval o způsobu financování akce výměny výtahů. Navrhl členské schůzi financování z vlastních zdrojů ve výši 50% ceny po podpisu smlouvy o dílo a následné hrazení díla úvěrem. S žádostí o úvěr byly osloveny banky ČSOB, ČS, Volksbank a Raiffeisen Stavební spořitelna. K financování vystoupila místopředsedkyně kontrolní komise ing. Jonášová, která porovnala nabídky Volksbank a Raiffeisen Stavební spořitelny.

V diskusi k výtahů vystoupili p. Hess s námitkou uzavřít smlouvu o dílo až po získání financí, p. Svoboda s připomínkou ke způsobu jištění financí (smlouva o dílo) a ing. Buzek, který upozornil na možnost plánované tržby za byt R. Maliňáka. J. Svoboda vystoupil s poznámkou na možnost zvýšení počtu neplatičů po zvýšení DPH.


Usnesení:

Členská schůze souhlasí s výměnou výtahů v bytových domech č. 1767-1771 s náklady vyššími než 300 000,00 Kč.


Členská schůze souhlasí, že dodavatelem výtahů je zvolena firma ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.


Členská schůze souhlasí s nadstandardní výbavou kabin.


Členská schůze souhlasí s financováním projektu bankou s tím že bude zvolena fixace na 5 let a definitivní výběr banky provede představenstvo bytového družstva ve spolupráci s kontrolní komisí.


Členská schůze souhlasí s první splátkou ve výši 50 % celkové ceny výměny výtahů ještě v roce 2011.

Hlasování všech oprávněných členů – všemi hlasy pro


9) Rekonstrukce nebytových prostor


P. Křivanec seznámil členy s rekonstrukcí nebytových prostor na garsoniery v domech 1767, 1768 a 1771. Přestavbu povedla firma AV Mont, byty byly zkolaudovány a předány novým členům družstva. Rozhodnutím představenstva se novými členy bytového družstva stali od 1.4.2011 Lenka Slabá a Štěpán Jung.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí přijetí Lenky Slabé a Štěpána Junga.


10) Vyloučení Lukáše Červeného


Stanislav Křivanec seznámil členskou schůzi s důvodem, pro který byl Lukáš Červený vyloučen představenstvem bytového družstva z bytového družstva pro hrubé porušení Rozhodnutí představenstva bytového družstva, tzn., že i přes upozornění a písemný souhlas s Rozhodnutím uzavřel Dohodu o převodu členských práv s manž. Marešovými. L. Červený se obhajoval tím, že možnost požádat o byt měli možnost všichni členové družstva a odvolal se k členské schůzi, aby zrušila rozhodnutí představenstva bytového družstva ze dne 13.10.2011.

V diskusi vystoupila ing. Jonášová, která podpořila rozhodnutí představenstva o vyloučení L. Červeného.


Usnesení: Členská schůze souhlasí s vyloučením Lukáše Červeného z BD pro hrubé porušení Rozhodnutí představenstva BD.

Hlasování: 94 členů BD pro vyloučení, 1 proti a 1 člen se zdržel hlasování


11) Rekonstrukce stoupaček vody


Stanislav Křivanec seznámil přítomné s proběhlou výměnou stoupaček teplé a studené vody, kterou prováděla firma SNSTAV.

Usnesení: Členská schůze zprávu o dokončení výměny stoupaček bere na vědomí všemi přítomnými hlasy.


12) Příprava k Prohlášení vlastníka pro Katastrální úřad


Stanislav Křivanec seznámil členskou schůzi s přípravou projektové dokumentace k Prohlášení vlastníka pro Katastrální úřad. Jde o vymezení bytových jednotek a jejich velikost v budovách, určení společných částí budov, věcná břemena a úprava práv k pozemkům. Byla uzavřena smlouva s firmou Ivan Brych, která připraví podklady do 31.3.2012.


V diskusi vystoupili p. Masopust (připomínka k měření bytů, považuje to za zbytečné), a p.Zajíček, který namítl již provedené úhrady dle poměrů bytů a sklepů.

S. Křivanec vysvětlil, že je třeba byty přeměřit.


Usneseno: členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu projektové dokumentace k Prohlášení vlastníka všemi hlasy pro


13) Práva a povinnosti z nájmu bytu


Stanislav Křivanec přednesl příspěvek k plnění Práv a povinností z nájmu bytu s ohledem na novelu OZ a zákon č. 132/2011 pro BD Trávníčkova (viz. příloha). Případné změny v bytech je třeba nahlásit v kanceláři BD nejpozději do 1.2.2012.


Členská schůze jednomyslně vzala na vědomí zprávu o změnách v oblasti nájemních bytových vztahů a s ohledem na nový OZ a zákon č. 132/2011 a zavazuje členy bytového družstva k jejich plnění.


14) Seznámení s bilancí zateplení objektu a program Zelená úsporám


Ing. Buzek přednesl zprávu o zateplení objektu. Seznámil členskou schůzi s vývojem teplotních křivek. Současně seznámil členskou schůzi s předáním souhrnných dokumentů žádosti o dotaci v rámci programu Zelená úsporám v září 2011 – nyní se pracuje na administraci.


Členská schůze vzala jednohlasně na vědomí zprávu o ukončeném zateplení objektu a stavu programu Zelená úsporám.


15) Vliv zateplení na snížení spotřeby tepla


Ing. Buzek přednesl zprávu o stavu vlivu zateplení na snížení spotřeby tepla k vytápění, očekávaném vlivu zvýšení DPH a zvýšení cen tepla a vody.


V diskusi vystoupili J.Svoboda (informace ke křivkám a zateplení, doporučuje utěsnit stoupačky vody a odsávače na střeše – způsobují průvan v bytech, informace o dopouštění vody, kdy se do systému dostává vzduch), p. Masopust s poznámkami ke střeše a zateplení rohových bytů, pí. Svobodová s informací na nové radiátory, pí. Dušková (1769) s požadavkem zvýšit teplotu vody ve stoupačkách v časných ranních hodinách, pí. Papežová vystoupila dotazem k topení, p. Mašek vystoupil s informací o nutností vyregulovat systém a nutnosti pravidelně odvzdušnit topení. S. Křivanec navrhl automatické ventily v posledních patrech. P.Zahrádka navrhl upravit otopovou křivku tak, aby bylo teplo rovnoměrně distribuováno.


Členská schůze jednomyslně vzala na vědomí zprávu o vlivu zateplení na snížení spotřeby tepla k vytápění. Členská schůze vzala na vědomí vliv zvýšení cen a DPH a na úpravu předpisů plateb. Členská schůze navrhuje vyvolat jednání s Pražskou teplárenskou a vyřešit umístění čidla na severní straně domu ve výši cca 10 m.16) Stav splácení úvěru ze stavebního spoření k 1.12.2011

Ing. Buzek informoval o stavu splácení úvěru ze stavebního spoření.


Členská schůze vzala jednohlasně na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru ze stavebního spoření.


17) O neplatičích


Pí. Lukavská informovala členskou schůzi o aktuální výši dluhů u neplatičů. Byl navržen odpis pohledávek za J.Hončovou a R. Maliňákem. Dluh za Kokyovými byl navržen k prodeji.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o neplatičích a souhlasí s odpisem pohledávek Maliňák, Hončová.


Členská schůze souhlasí s prodejem bytu č. 8/1767 po exekuci. Byt bude prodán formou přijetí nového nájemníka za řádného člena BD.


Hlasování: 76 pro, 20 členů se zdrželo


18) Návrh na zvýšení odměny členům představenstva


Ing. Buzek přednesl návrh představenstva ke zvýšení odměny členům představenstva o 50 % (oprava v příloze zvýšení celkové odměny pro představenstvo z 180 000,00 Kč na 270 000,00 Kč za celý rok). Současně navrhl jednorázovou odměnu ve výši 1,5 % z celkové výše přidělené dotace Zelená úsporám za mimořádně náročnou práci spojenou s přípravou, průběhem a dokončením akce zateplení domu. Tato odměna je podmíněna přidělením dotace.


Členská schůze souhlasí s návrhem na zvýšení odměny členům představenstva BD o 50% od 1.1.2012.

Hlasování: 68 pro, 1 proti, zdrželo se 27


Členská schůze souhlasí s návrhem na mimořádnou odměnu členům představenstva BD ve výši 1,5% z výše přiznané dotace z programu Zelená úsporám. Mimořádná odměna bude udělena pouze v případě přiznání dotace.

Hlasování: 61 hlasů pro, 7 hlasů proti, 28 se zdrželo19) Usnesení


1. Členská schůze vzala na vědomí zprávou o činnosti kontrolní komise. (96-0-0)

 1. Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrkou za r. 2010 a zprávou
  o hospodaření za rok 2010 (96-0-0)

 2. Členská schůze souhlasí s výměnou výtahů v bytových domech č. 1767-1771 s náklady vyššími než 300 000,- Kč (96-0-0)

 3. Členská schůze souhlasí, že dodavatelem výtahů je zvolena firma ThyssenKrupp Výtahy s.r.o. (96-0-0)

 4. Členská schůze souhlasí s nadstandardní výbavou (96-0-0)

 5. Členská schůze souhlasí s financováním projektu bankou. Dle schválení členské schůze bude zvolena fixace na 5 let a definitivní výběr banky provede představenstvo bytového družstva ve spolupráci s kontrolní komisí. (96-0-0)

 6. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o dokončení přestavby kočárkáren na 3 bytové jednotky včetně přijetí nových členů. Novými členy se stali Lenka Slabá a Štěpán Jung. (96-0-0)

 7. Členská schůze souhlasí s vyloučením Lukáše Červeného z BD (pro 94-1-1)

 8. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o dokončení výměny stoupacích vedení vody. (96-0-0)

 9. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu projektové dokumentace k Prohlášení vlastníka (96-0-0)

 10. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o změnách v oblasti nájemních bytových vztahů s ohledem na nový OZ a zákon č. 132/2011 a souhlasí s jejich dodržováním, a zavazuje členy bytového družstva k jejich plnění (96-0-0)

 11. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o ukončeném zateplení objektu a stavu programu Zelená úsporám (96-0-0)

 12. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru ze stavebního spoření (96-0-0)

 13. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o vlivu zateplení na snížen í spotřeby tepla k vytápění. Členská schůze vzala na vědomí vliv zvýšení cen a DPH na úpravu předpisů plateb. (96-0-0)

 14. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o neplatičích a souhlasí s odpisem pohledávek Maliňák, Hončová (70 hlasů pro, 0 proti, 26 se zdrželo)

 15. Členská schůze souhlasí s prodejem bytu č. 8/1767 po exekuci. Byt bude prodán formou přijetí nového nájemníka za řádného člena BD (70 hlasů pro, 0 proti, 26 se zdrželo).

 16. Členská schůze souhlasí s návrhem na zvýšení odměny členům představenstva BD od 1.1.2012 (68-1 -27)

 17. Členská schůze souhlasí s návrhem na mimořádnou odměnu členům představenstva BD ve výši 1,5% z výše přiznané dotace z programu Zelená úsporám. Mimořádná odměna bude udělena pouze v případě přiznání dotace (61-7-28). 1. Členská schůze bytového družstva Trávníčkova 1767-1771 schvaluje přijetí investičního úvěru od bankovního domu dle rozhodnutí představenstva bytového družstva a schválení kontrolní komisí za účelem výměny výtahů v maximální výši 3 000 000,- Kč se splatností max. 5 let (96-0-0)
20) Připomínky mimo protokol


Bod 19) O vlastnictví nebyl pro nedostatek času přednesen, byl pouze předjednán na domovních schůzích.
Zapsala: Miloslava Lukavská