Zápis
členské schůze BD Trávníčkova  1767-1771, družstvo
konané dne 19.11.2012Přítomno: 101 oprávněných členů

Zápis: Miloslava Lukavská1) Zahájení členské schůze


Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec konstatoval, že se členské schůze účastní 101 oprávněných členů z celkového počtu 163 členů, což představuje 61 %
a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Skrutátory byli zvoleni členové družstva p. Strnádek, p. Pětruchno, pí. Klánová,
pí. Šindelková, p. Kaleta, p. Křivanec, pí. Schindlerová, p. Slabý. Hlavním skrutátorem byl p. Zdeněk Kolář.,

Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu2) Zpráva o hospodaření

Předseda představenstva ing. Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření družstva v období od 1.10.2011 do 30.9.2012.


3) Přehled akcí a hospodaření za uplynulý rok


Stanislav Křivanec v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou.


4) Kontrolní komise


Předseda kontrolní komise ing. Jaroň seznámil přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období se závěrem, že po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně
a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2012 a ukládá představenstvu družstva zapracovat do stanov BD na nejbližší členské schůzi, která se bude zabývat jejich změnou, následující doplněk do čl. 18, odst. 8 v tomto znění:“ Představenstvo je povinno řešit zjištění a podněty z kontrol KK, kterou o přijatých opatřeních následně informuje.“

Hlasování o zprávě kontrolní komise - 100 členů pro, 1 člen se zdržel hlasování


Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrkou za rok 2011 a se zprávou
o hospodaření bytového družstva.

Hlasování o řádné účetní závěrce - 101 členů hlasovalo pro schválení řádné účetní závěrky.

5) Rekapitulace výměny výtahů

Stanislav Křivanec přednesl zprávu o výměně výtahů v domech BD.


Členská schůze vzala všemi 101 přítomnými hlasy na vědomí zprávu o výměně výtahů v bytových domech č. 1767-1771 s náklady 5 594 400 Kč a zabudováním čipového systému s náklady 129 974 Kč.


6) Další realizované investice

V dalších realizovaných investicích S. Křivanec seznámil členy bytového družstva s průběhem akce „Prohlášení vlastníka“.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu projektové dokumentace k Prohlášení vlastníka 101 hlasy pro.

7) Stav splácení úvěru ze stavebního spoření

Ing. Jan Buzek přednesl zprávu o splácení úvěru ze stavebního spoření.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru ze stavebního spoření : pro 101 hlasů.


8) Návrh na refinancování úvěru ze stavebního spoření

Ing. Jan Buzek seznámil členy družstva s možnostmi na refinancování úvěru u Modré pyramidy stavební spořitelny.


Členská schůze souhlasí s tím, aby představenstvo BD zahájilo jednání s peněžními ústavy o refinancování úvěru a současně souhlasí se svoláním členské schůze v červnu roku 2013 - schváleno 101 hlasy.


9) Dotace z programu Zelená úsporám

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o dotaci z programu Zelená úsporám 101 hlasy pro.


10) Bytové družstvo v letech 2007 - 2012

Ing. Jan Buzek a Stanislav Křivanec zrekapitulovali investice, které bytové družstvo v uplynulých letech o založení družstva realizovalo.


11) O neplatičích

Miloslava Lukavská seznámila přítomné členy družstav se současným stravem pohledávek za neplatiči.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o neplatičích a souhlasí s vymáháním pohledávek u J.Hončové a Kokyových prodejem pohledávky - pro 101 členů


12) Možné další investice bytového družstva

Ing. Jan Buzek a Stanislav Křivanec seznámili členy bytového družstva se záměry na další zlepšení domů bytového družstva.


13) Volby

V souladu se stanovami bytového družstva, čl. 20 - Společná ustanovení o orgánech družstva byli po projednání na domovních schůzích navrženi členové představenstva.

1767 - František Pergl - zvolen 101 hlasy

1768 - Ing. Tomáš Krásný - zvolen 101 hlasy

1769 - Stanislav Křivanec - zvolen 101 hlasy

1770 - Ing. Jan Buzek - zvolen 100 hlasů pro, 1 člen se zdržel hlasování

1771 - Zdeněk Kolář -, zvolen 101 hlasyDo kontrolní komise byli na domovních schůzích navrženi:

1767- Ing. Eva Kočová - zvolena 101 hlasy

1768 - Miloslava Lukavská - zvolena 101 hlasy

1769 - Jiřina Schindlerová - zvolena 101 hlasy

1770 - Jiří Mašek - zvolen 101 hlasy

1771 - Hana Štefanová - zvolena 101 hlasyV rámci diskuse poděkoval p. Janíček představenstvu bytového družstva za jejich dosavadní činnost.


14) Usnesení:


Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2012 a ukládá představenstvu zapracovat do stanov BD na nejbližší ČS, která se bude zabývat jejich změnou, následující doplněk do čl. 18, odst. 8) v tomto znění: „Představenstvo je povinno řešit zjištění a podněty z kontrol KK, kterou o přijatých opatřeních následně informuje.“


Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrkou za rok 2011 a zprávou
o hospodaření bytového družstva.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o výměně výtahů v bytových domech č. 1767-1771 s náklady 5 594 400 Kč a zabudováním čipového systému s náklady 129 974 Kčš.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu projektové dokumentace k Prohlášení vlastníka.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru ze stavebního spoření.


Členská schůze souhlasí s tím, aby představenstvo BD zahájilo jednání s peněžními ústavy o refinancování úvěru a současně souhlasí se svoláním členské schůze v červnu 2013.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o dotaci z programu Zelená úsporám.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o neplatičích a souhlasí s vymáháním pohledávek u J. Hončové a Kokyových prodejem pohledávky.


Navržené kandidáty do představenstva a kontrolní komise bytového družstva členská schůze volbou odsouhlasila takto:pan František Pergl

pan Ing. Tomáš Krásný

pan Stanislav Křivanec

pan Ing. jan Buzek

pan Zdeněk Kolářpaní Ing. Eva Kočová

paní Miloslava Lukavská

paní Jiřina Schindlerová

pan Jiří Mašek

paní Hana ŠtefanováZapsala: Miloslava Lukavská