Zápis členské schůze BD Trávníčkova  1767-1771, družstvo
konané dne 25.06.2013


Přítomno: 98 oprávněných členů

Zápis: František Pergl, Miloslava Lukavská1) Zahájení členské schůze


Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec konstatoval, že se členské schůze účastní 98 oprávněných členů z celkového počtu 163 členů, což představuje 60 %
a
členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.


2) Úvod a seznámení s prezentací


Předseda představenstva Ing. Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo s programem členské schůze.


Členská schůze schválila jednomyslně návrh programu.


3) Projednání návrhu na refinancování úvěru


Ing. Jan Buzek informoval členy BD Trávníčkova 1767-1771 o návrhu na refinancování úvěru na koupi bytového domu. Seznámil členskou schůzi s nabídkami ČSOB a.s., České spořitelny, a.s., SBERBANK, Raiffeisen stavební spořitelny a.s. a Buřinka stavební spořitelny. Představenstvo bytového družstva spolu s kontrolní komisí navrhují členské schůzi, aby do užšího výběru byly zařazeny nabídky České spořitelny, a.s. a Raiffeisen stavební spořitelny a.s. S přihlédnutím k požadavkům specifikovaným v poptávce.

4) Diskuse k návrhu


Stanislav Křivanec seznámil členskou schůzi s podmínkami České spořitelny, a.s.
a Raiffeisen stavební spořitelny a.s. a poskytl členům družstva čas k diskusi o předloženém návrhu. Ing. Buzek zodpověděl dotaz p. Zajíčka k blokaci splátek při poskytnutí úvěru od České spořitelny a.s..

V rámci diskuse se zjistilo, že v prezentaci je na str. č. 10 chybně uvedena doba splatnosti (12 let), správně má být 11 let. Členská schůze vzala opravu na vědomí.

Na dotaz p. Svobody týkající se vyjmutí bytových jednotek za zástavy odpověděla Ing. Jonášová.

Na dotaz, zda vybrané banky splní zadané podmínky, odpověděla M. Lukavská, že zárukou za Raiffeisen stavební spořitelnu a.s. je Ing. Jonášová.

Pí. Svobodová se dotázala na předčasně doplacené splátky u Modré pyramidy stavební spořitelny (dále jen MPSS). Dotaz zodpověděl Ing. Buzek.


5)Hlasování o refinancování


Na dotaz, zda BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo má refinancovat úvěr u MP SS proběhlo hlasování, kdy bylo jednomyslně schvállilo refinancovat úvěr u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.


6) Výběr preferované banky


Při výběru preferované banky proběhlo hlasování s výsledkem:

Česká spořitelna, a.s. získala 73 hlasů

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. získala 24 hlasů a 1 člen BD se zdržel hlasování.


7) Usnesení k návrhu na refinancování úvěru ze stavebního spoření na koupi bytového domu


Usnesení:

Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo, schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. V souvislosti s přefinancováním stávajícího úvěru vedeného u Modré pyramidy stavební spořitelny a.s. S aktuálním zůstatkem ve výši 32 000 000,- Kč. Z několika variant financování se jako nejvýhodnější jeví úvěr ve výši do 32 000 000,- Kč se splatností 11 let, výší úrokové sazby 2,01 % a dobou fixace úrokové sazby do splacení úvěru.


Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo souhlasí se zastavením pohledávek z vkladů na běžném účtu vedeném u České spořitelny a.s. ve prospěch banky a souhlasí se zastavením budovy č.p. 1767 na pozemku parc. č. 2160/21, č.p. 1768 na pozemku parc. č. 2160/20, č.p. 1769 na pozemku parc.č. 2160/19, č.p. 1770 na pozemku parc.č. 2160/18, č.p. 1771 na pozemku parc.č. 2160/17, vedené na listu vlastnictví č.13378 Katastrálním úřadem pro Hlavní město Praha, pro katastrální území 755541 Stodůlky ve prospěch České spořitelny, a.s. Současně souhlasí s blokací částky ve výši 2 měsíčních splátek na účtu po dobu splácení úvěru.

Po podání prohlášení vlastníka budou byty, u kterých je již splacena kupní cena bytu nebo bude splacena v průběhu splácení úvěru mimořádnou splátkou vyjmuty ze zástavního práva.


Hlasování: Toto usnesení bylo přijato jednomyslně.


8) Vyjádření členské schůze


Členská schůze bere na vědomí, že při přefinancování úvěru u České spořitelny, a.s. bude účet BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo převeden z ČSOB a.s do České spořitelny, a.s.


Pokud by Česká spořitelna a.s. nedodržela nabízené podmínky smlouvy (viz. Indikativní nabídka zčervna 2013) vzhledem k časové tísni se nebude svolávat další členská schůze, ale bude vybrána Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Z tohoto důvodu bylo schváleno usnesení členské schůze pro případ refinancování u Raiffeisen stavební spořitelny a.s.


Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo schvaluje přijetí úvěru od Raiffeisen stavební spořitelny a.s. za účelem refinancování úvěru ze stavebního spoření poskytnutého na koupi domu v maximální výši do 32 000 000,- Kč se splatností 11 let, výší úrokové sazby 2,30 % a dobou fixace 5 let.


Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo souhlasí se zastavením pohledávek z vkladů na běžném účtu vedeném u Raiffeisen stavební spořitelny a.s. ve prospěch banky a souhlasí se zastavením budovy č.p. 1767 na pozemku parc.
č. 2160/21, č.p. 1768 na pozemku parc. č. 2160/20, č.p. 1769 na pozemku parc.č. 2160/19, č.p. 1770 na pozemku parc.č. 2160/18, č.p. 1771 na pozemku parc.č. 2160/17, vedené na listu vlastnictví č.13378 Katastrálním úřadem pro Hlavní město Praha, pro katastrální území 755541 Stodůlky ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a.s.

Po podání prohlášení vlastníka budou byty, u kterých je již splacena kupní cena bytu nebo bude splacena v průběhu splácení úvěru mimořádnou splátkou vyjmuty ze zástavního práva.


O tomto bodu bylo hlasováno s výsledkem: pro 94, zdrželo se 4 , proti nikdo


9)) Příprava k Prohlášení vlastníka


Stanislav Křivanec seznámil členskou schůzi se stavem dokumentace k Prohlášení vlastníka pro Katastrální úřad.


Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu dokumentace k Prohlášení vlastníka a souhlasí s jeho podklady. Ukládá představenstvu bytového družstva
po refinancování úvěru provést návrh na zápis do katastru nemovitostí.


Hlasování: schváleno jednomyslně


10) Informace o nákladech na tepelnou energii a seznámení s plány BD


Ing. Jan Buzek přednesl příspěvek k nákladům na tepelnou energii v rámci bytového družstva a informoval o možnostech řešení případných dalších úspor.


11) Usnesení


1. Členská schůze souhlasí s refinancováním úvěru u Modré pyramidy stavební spořitelny a.s, hlasování: 98 - 0 - 0


2. Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo, schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. V souvislosti s přefinancováním stávajícího úvěru vedeného u Modré pyramidy stavební spořitelny a.s. S aktuálním zůstatkem ve výši 32 000 000,- Kč. Z několika variant financování se jako nejvýhodnější jeví úvěr ve výši do 32 000 000,- Kč se splatností 11 let, výší úrokové sazby 2,01 % a dobou fixace úrokové sazby
do splacení úvěru.

Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo souhlasí se zastavením pohledávek z vkladů na běžném účtu vedeném u České spořitelny a.s. ve prospěch banky a souhlasí se zastavením budovy č.p. 1767 na pozemku parc. č. 2160/21, č.p. 1768 na pozemku parc. č. 2160/20, č.p. 1769 na pozemku parc.č. 2160/19,

č.p. 1770 na pozemku parc.č. 2160/18, č.p. 1771 na pozemku parc.č. 2160/17, vedené na listu vlastnictví č.13378 Katastrálním úřadem pro Hlavní město Praha, pro katastrální území 755541 Stodůlky ve prospěch České spořitelny, a.s.

Po podání prohlášení vlastníka budou byty , u kterých je již splacena kupní cena bytu nebo bude splacena v průběhu splácení úvěru mimořádnou splátkou vyjmuty ze zástavního práva. hlasování: 98 - 0 - 0


3. Pokud by Česká spořitelna a.s. nedodržela nabízené podmínky smlouvy (viz. Indikativní nabídka z června 2013) vzhledem k časové tísni se nebude svolávat další členská schůze, ale bude vybrána Raiffeisen stavební spořitelně a.s. Z tohoto důvodu bylo schváleno usnesení členské schůze pro případ refinancování u Raiffeisen stavební spořitelny a.s.


Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo schvaluje přijetí úvěru od Raiffeisen stavební spořitelny a.s. za účelem refinancování úvěru ze stavebního spoření poskytnutého na koupi domu v maximální výši do 32 000 000,- Kč se splatností 11 let, výší úrokové sazby 2,30 % a dobou fixace 5 let.


Členská schůze BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo souhlasí se zastavením pohledávek z vkladů na běžném účtu vedeném u Raiffeisen stavební spořitelny a.s. ve prospěch banky a souhlasí se zastavením budovy č.p. 1767 na pozemku parc. č. 2160/21, č.p. 1768 na pozemku parc. č. 2160/20, č.p. 1769 na pozemku parc.č. 2160/19, č.p. 1770 na pozemku parc.č. 2160/18, č.p. 1771 na pozemku parc.č. 2160/17, vedené na listu vlastnictví č.13378 Katastrálním úřadem pro Hlavní město Praha, pro katastrální území 755541 Stodůlky ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a.s.

Po podání prohlášení vlastníka budou byty , u kterých je již splacena kupní cena bytu nebo bude splacena v průběhu splácení úvěru mimořádnou splátkou vyjmuty ze zástavního práva. hlasování 94 - 4 - 0


4. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu projektové dokumentace k Prohlášení vlastníka a souhlasí s jeho podklady. Ukládá představenstvu bytového družstva po refinancování úvěru provést návrh na zápis do katastru nemovitostí. hlasování (98 - 0 - 0)
Zapsal: František Pergl, Miloslava Lukavská
3