Zápis členské schůze BD Trávníčkova  1767-1771, družstvo
konané dne 14.1.2014Přítomno: 110 oprávněných členů

Zápis: František Pergl, Stanislav Křivanec1) Zahájení členské schůze


Místopředseda představenstva Stanislav Křivanec konstatoval, že se členské schůze účastní 110 oprávněných členů z celkového počtu 164 členů, což představuje 67% a členská schůze je usnášení schopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.


2) Volba skrutátorů


Skrutátory ČS byli zvoleni p. Schindler, Fried, Novotný a Křivanec


3) Úvod a seznámení s prezentací


Předseda představenstva Ing. Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo s programem členské schůze.

4) Doplňovací volba členů představenstva a kontrolní komise


Navržené kandidáty do představenstva a kontrolní komise bytového družstva členská schůze volbou odsouhlasila takto:


Členové představenstva:

paní Ing. Eva Kočová (hlasování: 109 hlasovalo pro, 1 zdržel)

pan Ing. Jiří Zíka (hlasování: 109 hlasovalo pro, 1 zdržel)


Člen kontrolní komise:

pan Jaroslav Laštovka (hlasování: 110 hlasovalo pro)


5) Zpráva o hospodaření říjen 2012-září 2013


Předseda představenstva ing. Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření družstva v období od 1.10.2011 do 30.9.2012.


6) Řádná účetní závěrka


Stanislav Křivanec seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou k 31.5.2013.


7) Kontrolní komise


Předsedkyně kontrolní komise Miloslava Lukavská seznámila přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období se závěrem, že po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2013 a ukládá představenstvu družstva zapracovat do stanov BD na nejbližší členské schůzi, která se bude zabývat jejich změnou, následující doplněk do čl. 18, odst. 8 v tomto znění:“ Představenstvo je povinno řešit zjištění a podněty z kontrol KK, kterou o přijatých opatřeních následně informuje.“


Hlasování o zprávě kontrolní komise - 110 členů hlasovalo pro


Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a se zprávou o hospodaření bytového družstva.

Hlasování o řádné účetní závěrce - 110 členů hlasovalo pro schválení řádné účetní závěrky.


8) Prohlášení vlastníka


Stanislav Křivanec seznámil členskou schůzi se stavem Prohlášení vlastníka pro Katastrální úřad.


Dne 7.11.2013 byl podán na KÚ Návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy BD Trávníčkova 1767-1771 pod čj. V- 53906/2013.

Dne 20.11.2013 byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.


Po vložení do katastru proběhnou opravy evidenčních listů a předpisů plateb pro jednotlivé byty dle geodetických měření.

Družstevníci, kteří mají splacenu anuitu (byt i pozemek) mohou zažádat o výmaz zástavního práva banky s termínem do konce února 2014.


Hlasování: 110 členů hlasovalo pro


9) Stav splácení úvěru na koupi bytového domu


Ing. Jan Buzek seznámil ČS o provedení refinancování úvěru v červenci 2013 ze stavebního spoření u MP úvěrem od České spořitelny a.s. ve výši 32 mil. Kč s úrokovou sazbou 2,01%.


Mimořádné splátky je možné provádět 2x ročně (březen, září).

Své byty má splaceno 75 členů bytového družstva (46%).


Hlasování: 110 členů hlasovalo pro


9) Další realizované investice


Ing. Jan Buzek seznámil ČS s náklady na uskutečněnou opravu betonových vstupů do domu ve výši 79.883 Kč a rekonstrukci jednací místnosti v suterénu 1768 ve výši 33.132 Kč.


Hlasování: 110 členů hlasovalo pro


10) Návrh na investice v r.2014


Ing. Jan Buzek navrhl vložení mimořádné částky splátky úvěru od SBERBANK na výměnu výtahů ve výši 350.000 Kč.


Hlasování: 110 členů hlasovalo pro


Ing. Jan Buzek a Stanislav Křivanec seznámili členy bytového družstva se záměry na provedení opravy elektroinstalace rozvaděčů ve společných prostorách domů a následné revize včetně společných prostor.

Předpokládaná investice bude do 350.000 Kč


Hlasování: 110 členů hlasovalo pro


Ing. Jan Buzek a Stanislav Křivanec seznámili členy bytového družstva s postupem záručních oprav zateplení byt.domu s využitím zádržného ve výši do 605.543 Kč.


Hlasování: 110 členů hlasovalo pro


Ing. Jan Buzek navrhl uložení částky ve výši 2.500.000 Kč na termínovaný vklad v délce 2 roky s úrokem 2,9% u J&T banky.


Hlasování: 21 členů hlasovalo pro

73 členů hlasovalo proti

12 členů se zdrželo hlasování


11) Diskuse


P.Novotný navrhuje výměnu radiátorů

P.Mašek informuje o výměně termohlavic

11) Usnesení


 1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2013 a ukládá představenstvu zapracovat do stanov BD na nejbližší ČS, která se bude zabývat jejich změnou, následující doplněk do čl.18, odst. 8)v tomto znění: "Představenstvo je povinno řešit zjištění a podněty z kontrol KK, kterou o přijatých opatřeních následně informuje.


 1. Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a zprávou o hospodaření bytového družstva.


 1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o dokumentu Prohlášení vlastníka.


 1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru na koupi bytového domu.


 1. Členská schůze souhlasí s vložením mimořádné splátky úvěru od SBERBANK na výměnu výtahů ve výši do 350 000,- Kč.


 1. Členská schůze nesouhlasí s uložením 2 500 000,- Kč na termínovaný vklad v délce 2 roky s úrokem 2,9 % p.a. – u J&T banky.


 1. Členská schůze souhlasí s provedením revize společné elektroinstalace bytového domu
  a její opravou s náklady do 350 000,- Kč.


 1. Členská schůze souhlasí s provedením záručních oprav zateplení bytového domu s využitím zádržného ve výši do 605 543,- Kč.


 1. Navržené kandidáty do představenstva a kontrolní komise bytového družstva členská schůze volbou odsouhlasila takto:

Členové představenstva:

paní Ing. Eva Kočová

pan Ing. Jiří Zika

Člen kontrolní komise:

pan Jaroslav Laštovka
Zapsal: Stanislav Křivanec

3