Zápis

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, bytové družstvo

konané dne 26. 11. 2015Přítomno: 84 oprávněných členů, tj. 51%

Zápis: Kateřina Veselá, Martina Kotrčová1) Zahájení členské schůze


Předseda představenstva Ing. Jan Buzek konstatoval, že se členské schůze (dále jen ČS) účastní 84 oprávněných členů (osobně nebo v zastoupení) z celkového počtu 164 členů, což představuje 51 % členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.


2) Volba skrutátorů


Skrutátory ČS byli zvoleni Zdeněk Kolář, Tomáš Lukavský, Václav Michal, Silvia Nácovská, Petra Beránková, Jaroslav Strnádek, Marcela Klánová, Jan Ondřík, Ing. Jaroslav Laštovka.3) Úvod a seznámení s prezentací


Předseda představenstva Ing. Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s programem členské schůze.


4) Doplňovací volba člena představenstva bytového družstva


Na návrh představenstva byla novým členem představenstva bytového družstva za vchod 1767 zvolena Mgr. Kateřina Veselá.


Hlasování:

Pro: 83, zdržel se: 1, proti: 0.


Poděkování paní Ing. Evě Kočové za její práci v představenstvu.


5) Zpráva o hospodaření říjen 2014 - září 2015


Předseda představenstva Ing. Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření družstva v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.


6) Řádná účetní závěrka


Pan Ing. Jiří Zíka seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2014.


Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrku za rok 2014 a zprávou o hospodaření bytového družstva.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


7) Kontrolní komise


Předsedkyně kontrolní komise (dále „KK“) paní Miloslava Lukavská seznámila přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období. KK se v roce 2015 zaměřila zejména na kontrolu hospodaření s finančními prostředky bytového družstva v průběhu jednotlivých čtvrtletí.

KK provedla celkem 4 plánované kontroly a také se zúčastnila jednání s představenstvem BD, na kterém se projednávaly činnosti bytového družstva a příprava ČS.

Jedním z řešených témat společné schůzky KK s představenstvem BD byl i způsob řešení problematiky neplatičů a dlužníků. KK zdůraznila, že nestačí mít na úrovni představenstva pouze přehled o neplatičích, ale důležitá jsou konkrétní a účinná opatření uplatněná vůči neplatičům. KK navrhla důsledné dodržování všech nástrojů vůči neplatičům, kteří své povinnosti nedodržují a v řádném termínu dluhy s představenstvem neřeší, např. zavedení penalizace za prodlení u plateb od jednoho měsíce po splatnosti.

KK se na jednání s představenstvem BD rovněž zabývala otázkou zádržného za provedené zateplení domů bytového družstva. Výsledkem tohoto jednání bylo vyjádření PBD, že bude vypracován posudek na stávající nedostatky a jejich odstranění bude uhrazeno ze zádržného. KK vyzvala PBD, aby ještě jednou uvědomilo dodavatele MT STAV Příbram o nedostatcích, zjištěných v průběhu záruční doby.


Na základě provedených kontrol KK konstatovala, že účetnictví družstva je vedeno přehledně. Nedostatkem je, že představenstvo opožděně poskytuje informace o jednotlivých jednáních představenstva BD.


Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2015.

Hlasování o zprávě kontrolní komise:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrku za rok 2014 a zprávou o hospodaření bytového družstva.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.


8) Stav finančních prostředků – úvěr na výtahy u Sberbank

Ing. Jan Buzek informoval o stavu splácení úvěru a o tom, že úvěr bude splacen v polovině roku 2016.


9) Stav splácení úvěru na koupi bytového domu


Ing. Jan Buzek informoval o aktuální výši úvěru k 31.10.2015. Výše úvěru k tomuto datu činí 22.734.033 Kč. Své byty má splaceno 84 členů bytového družstva (51%).


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru na pořízení výtahu a na koupi bytového domu.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


10) Co ovlivňuje forma vlastnictví bytu


Na základě dotazů z minulé členské schůze informoval Ing. Jan Buzek členskou schůzi o výhodách a nevýhodách družstevního a osobního vlastnictví bytu. Zejména upozornil na to, že v současné situaci, kdy má úvěr splaceno pouze 51% členů by došlo k souběhu družstevního a osobního vlastnictví a zdůraznil hlavní nevýhody fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) – horší vymahatelnost dluhů, menší regulovatelnost podnájemních smluv, omezené možnosti úvěru, nevýhodné daňové zatížení a otázka ručení členů.


K tomuto tématu se vyjádřila také paní Ježková.


Členská schůze se usnesla, že k tomuto bodu nebude přijato žádné usnesení.

Hlasování:

Pro: 77, zdržel se: 5, proti: 2.


11) Realizované investice bytového družstva


Ing. Jan Buzek informoval, že provedení záručních oprav zateplení bytového domu s využitím zádržného ve výši 603.805,- Kč nebylo zatím zahájeno. Na jednotlivé opravy jsou vybráni noví dodavatelé, kteří je na jaře provedou. Postup je konzultován s advokátem.


Členská schůze schválila zprávu o realizovaných investicích v roce 2015.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


12) Možné investice bytového družstva


Uložení Kč 2.500.000,- do státních dluhopisů po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD


Provedení záručních oprav zateplení bytového domu s využitím zádržného ve výši do Kč 603.805,- pokračuje.


Posouzení možností a nákladů na opravu rozvodů zvonků a domácích telefonů (náklady do 500.000,-Kč).


Oprava venkovních schodů (náklady do 400.000,-Kč).


Členská schůze souhlasí s provedením záručních oprav zateplení bytového domu s využitím zádržného ve výši do 603 805,- Kč.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


Členská schůze souhlasí s uložením 2 500 000,- Kč do státních dluhopisů po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.


Členská schůze souhlasí s provedením oprav zvonků a domácích telefonů do výše 500 000,-Kč po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD.

Hlasování:

Pro: 83, zdržel se: 0, proti: 1.


Členská schůze souhlasí s provedením oprav venkovních schodů do výše 400 000,-Kč po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD.

Hlasování:

Pro: 84, zdržel se: 0, proti: 0.13) Usnesení


  1. Na návrh představenstva byla novým členem představenstva bytového družstva za vchod 1767 zvolena Mgr. Kateřina Veselá.


  1. Členská schůze souhlasí s řádnou účetní závěrku za rok 2014 a zprávou o hospodaření bytového družstva.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2015.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěru na pořízení výtahu a na koupi bytového domu.  1. Členská schůze schválila zprávu o realizovaných investicích v roce 2015.


  1. Členská schůze souhlasí s provedením záručních oprav zateplení bytového domu s využitím zádržného ve výši do 603.805,- Kč.


  1. Členská schůze souhlasí s uložením 2.500.000,- Kč do státních dluhopisů po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD


  1. Členská schůze souhlasí s provedením oprav zvonků a domácích telefonů do výše 500.000,-Kč po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD.


  1. Členská schůze souhlasí s provedením oprav venkovních schodů do výše 400.000,-Kč po společném projednání a schválení představenstvem a kontrolní komisí BD.14) Diskuse


4