Zápis

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, bytové družstvo

konané dne 18. 10. 2016Přítomno: 97 oprávněných členů, tj. 59%

Zápis: Kateřina Veselá, Martina Kotrčová1) Zahájení členské schůze


Předseda představenstva Jan Buzek konstatoval, že se členské schůze účastní 97 oprávněných členů (osobně nebo v zastoupení) z celkového počtu 164 členů, což představuje 59 % členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.


2) Volba skrutátorů


Skrutátory ČS byli zvoleni pan Lukavský, paní Nácovská, paní Úlovcová a pan Košátko.3) Úvod a seznámení s prezentací


Předseda představenstva Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s programem členské schůze.


4) Zpráva o hospodaření říjen 2015 - září 2016


Předseda představenstva Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření bytového družstva BD Trávníčkova 1767-1771 v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.


5) Řádná účetní závěrka za rok 2015


Pan Jiří Zíka seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015.


Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zprávu o hospodaření bytového družstva.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 0, proti: 0.


6) Kontrolní komise
Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2015-2016.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 0, proti: 0.


Zpráva Kontrolní komise tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.


7) Stav finančních prostředků – úvěr na výtahy u Sberbank

Předseda představenstva Jan Buzek informoval, že v červnu 2016 byl tento úvěr splacen.


8) Stav splácení úvěru na koupi bytového domu u České spořitelny a.s.


Předseda představenstva Jan Buzek informoval o aktuální výši tohoto úvěru k 30.9.2016. Výše úvěru k tomuto datu činí 20.010.823 Kč. Své byty má splaceno 86 členů bytového družstva (52%).


Členská schůze vzala na vědomí zprávu o ukončení splácení úvěru na pořízení výtahu a stavu úvěru na koupi bytového domu.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 0, proti: 0.


9) Převod členských práv odpovídajících nebytovému prostoru – ateliéru v domě 1769


Místopředseda představenstva Jiří Zíka informoval členskou schůzi o zájmu pana Michala Hesse o odkup členského podílu náležejícímu k ateliéru v 1. nadzemním podlaží v domě 1769. Jedná se o člena družstva a dlouhodobého a pravidelně platícího nájemce. Převod by se uskutečnil za tržní cenu stanovenou odhadcem.


Členská schůze schvaluje prodej členského podílu náležejícího k ateliéru v 1. nadzemním podlaží v domě 1769 panu Michalu Hessovi, který je dlouhodobým nájemcem ateliéru, a to za tržní cenu.

Členská schůze ukládá představenstvu, aby podniklo potřebné kroky k prodeji výše uvedeného členského podílu náležejícího k ateliéru za těchto schválených podmínek.

Hlasování:

Pro: 96, zdržel se: 1, proti: 0.


10) Realizované a probíhající investice bytového družstvaČlenská schůze vzala na vědomí zprávu o realizovaných a probíhajících investicích v roce 2015-2016.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 0, proti: 0.


11) Výměna starých oken


Na základě provedené technické kontroly oken v každém bytě byla vytipována stará a nefunkční okna, která je třeba vyměnit. Na společné schůzi představenstva a kontrolní komise byla ze tří nabídek vybrána nejlevnější varianta. První etapa výměny právě probíhá. Druhá etapa začne v listopadu. Celková hodnota zakázky činí 586.416,- Kč.


Členská schůze souhlasí s výměnou starých oken zhotovitelem dle výběru představenstva a kontrolní komise za cenu 586.416,- Kč.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 0, proti: 0.


12) Výměna indikátorů topných nákladů


Z důvodu zastaralého typu indikátorů topných nákladů a nedostatečného sortimentu náhradních dílů navrhuje představenstvo bytového družstva pořídit nové indikátory. Existují dvě možné varianty – varianta s vizuálním odečtem v bytě a varianta s rádiovým dálkovým odečtem. Cenový rozdíl obou variant činí zhruba 45.000,- Kč na celý bytový dům.


Hlasování:

Pro vizuální odečet: 32

Pro rádiový odečet: 56


Členská schůze souhlasí s výměnou indikátorů topných nákladů za rádiové indikátory v ceně 259.742,- Kč.


13) Vymalování společných prostor bytového domu


Představenstvo navrhuje v příštím roce nechat vymalovat společné prostory bytového domu. Na některých místech již značně opadává stávající malba. Odhadované náklady činí zhruba 1.500.000,- Kč.


Členská schůze souhlasí s vymalováním společných prostor za cenu 1.500.000,- Kč po projednání s Kontrolní komisí.

Hlasování:

Pro: 96, zdržel se: 0, proti: 1.


Členská schůze ukládá představenstvu, aby zajistilo technickou kontrolu stavu balkonů a navrhlo do příští členské schůze řešení zjištěných závad.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 0, proti: 0.14) Usnesení


  1. Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zprávu o hospodaření bytového družstva.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2015-2016.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o ukončení splácení úvěru na pořízení výtahu a stavu úvěru na koupi bytového domu.


  1. Členská schůze schvaluje prodej členského podílu náležejícího k ateliéru v 1. nadzemním podlaží v domě 1769 panu Michalu Hessovi, který je dlouhodobým nájemcem ateliéru, a to za tržní cenu. Členská schůze ukládá představenstvu, aby podniklo potřebné kroky k prodeji výše uvedeného členského podílu náležejícího k ateliéru za těchto schválených podmínek.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o realizovaných a probíhajících investicích v roce 2015-2016.


  1. Členská schůze souhlasí s výměnou starých oken zhotovitelem dle výběru představenstva a kontrolní komise za cenu 586.416,- Kč.


  1. Členská schůze souhlasí s výměnou indikátorů topných nákladů za rádiové indikátory v ceně 259.742,- Kč.


  1. Členská schůze souhlasí s vymalováním společných prostor za cenu 1.500.000,- Kč po projednání s Kontrolní komisí.


  1. Členská schůze ukládá představenstvu, aby zajistilo technickou kontrolu stavu balkonů a navrhlo do příští členské schůze řešení zjištěných závad.15) Diskuse


Představenstvo seznámilo ČS s postupem proti dlužníkům a s možnými důsledky nového rozúčtování energií, zejména tepla.

4