Zápis

z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771, bytové družstvo

konané dne 9. 11. 2017Přítomno: 94 oprávněných členů, tj. 57%

Zápis: Kateřina Veselá, Martina Kotrčová1) Zahájení členské schůze


Předseda představenstva Jan Buzek konstatoval, že se členské schůze účastní 94 oprávněných členů (osobně nebo v zastoupení) z celkového počtu 164 členů, což představuje 57% členů družstva, a členská schůze je usnášeníschopná.

Prezenční listiny tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Prezentace ke schůzi tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.


2) Volba skrutátorů


Skrutátory ČS byli zvoleni pan Rambousek, pan Kočí, pan Slabý, paní Uličná a paní Klánová.3) Úvod a seznámení s prezentací


Předseda představenstva Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s programem členské schůze. Navrhl změnu pořadí projednávaných bodů. Jedná se o body „projednání vyloučení člena družstva“ a „volba členů představenstva a kontrolní komise bytového družstva“. Platné pořadí projednávaných bodů viz prezentace ke schůzi, příloha č. 2.


4) Zpráva o hospodaření říjen 2016 - září 2017


Předseda představenstva Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření bytového družstva BD Trávníčkova 1767-1771 v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 (viz příloha č. 2).


5) Řádná účetní závěrka za rok 2016


Pan Jiří Zíka seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2016 (viz příloha č. 2).


Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu o hospodaření bytového družstva.

Hlasování:

Pro: 91, zdržel se: 3, proti: 0.


6) Kontrolní komise


Předsedkyně kontrolní komise paní Miloslava Lukavská seznámila přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období. Zpráva Kontrolní komise tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.


Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2016-2017.

Hlasování:

Pro: 88, zdržel se: 6, proti: 0.7) Projednání vyloučení člena družstva


Předseda představenstva Jan Buzek informoval o tom, že představenstvo BD vyloučilo jednoho člena BD z důvodů vážného porušování stanov (dlouhodobý dluh vůči BD a neřešení vzniklé situace). S ohledem na osobní situaci člena BD navrhuje Kontrolní komise zrušení jeho vyloučení. K této problematice se vyjádřila i paní Ježková ze správcovské firmy.


Členská schůze bere na vědomí rozhodnutí o vyloučení člena BD z důvodů vážného porušování stanov BD. Ke zmírnění tohoto rozhodnutí pověřuje představenstvo zrušením vyloučení manželů Fojtíkových a uzavřením splátkového kalendáře. Součástí splátkového kalendáře bude uznání dluhu, výše a termíny splátek a sankce za případné porušení kalendáře. A dále pověřuje kontrolní komisi, aby kontrolovala dodržování splátkového kalendáře.

Hlasování:

Pro: 92, zdržel se: 2, proti: 0.


8) Stav splácení úvěru na koupi bytového domu u České spořitelny a.s.


Předseda představenstva Jan Buzek informoval o aktuální výši tohoto úvěru k 30.9.2017. Výše úvěru k tomuto datu činí 16.911.521,- Kč. Své byty má splaceno 89 členů bytového družstva (54%).


Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu.

Hlasování:

Pro: 89, zdržel se: 1, proti: 0.


9) Realizované investice bytového družstvaČlenská schůze bere na vědomí zprávu o realizovaných investicích v roce 2016-2017.

Hlasování:

Pro: 86, zdržel se: 2, proti: 0.


10) Volba členů představenstva a kontrolní komise BD


Vzhledem ke končícímu pětiletému období členů orgánů družstva byli do představenstva BD na nové volební období navrženi tito členové: Tomáš Mikoláš (1767), Tomáš Lukavský (1768), Jan Buzek (1770) a Zdeněk Kolář (1771). Za vchod 1769 nebyl navržen žádný kandidát a ani se nikdo během členské schůze nepřihlásil. Do kontrolní komise byli na nové volební období navrženi tito členové: Jaroslav Laštovka (1767), Jiřina Schindlerová (1769), Jiří Mašek (1170) a Hana Štefanová (1771). V průběhu členské schůze se přihlásil pan Milan Schwarz jako kandidát za vchod 1768.


Členská schůze volí představenstvo BD ve složení: Jan Buzek, Zdeněk Kolář, Tomáš Lukavský a Tomáš Mikoláš

Hlasování:

Pro: 86, zdržel se: 3, proti: 1.


Členská schůze volí kontrolní komisi BD ve složení: Jaroslav Laštovka, Jiří Mašek, Jiřina Schindlerová, Milan Schwarz a Hana Štefanová.

Hlasování:

Pro: 88, zdržel se: 1, proti: 0.


11) Diskuse


Diskuse probíhala zejména ohledně řešení situace dlužníků, opravy zábradlí lodžií a možnosti najmout na vypracování projektu odbornou firmu.


12) Usnesení


  1. Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu o hospodaření bytového družstva.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2016-2017.


  1. Členská schůze vzala na vědomí rozhodnutí představenstva o vyloučení člena BD z důvodů vážného porušování stanov BD. Ke zmírnění tohoto rozhodnutí pověřila představenstvo zrušením vyloučení manželů Fojtíkových a uzavřením splátkového kalendáře. Součástí splátkového kalendáře bude uznání dluhu, výše a termíny splátek a sankce za případné porušení kalendáře. A dále pověřila kontrolní komisi, aby kontrolovala dodržování splátkového kalendáře.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu.


  1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o realizovaných investicích v roce 2016-2017.


  1. Členská schůze zvolila představenstvo BD ve složení: Jan Buzek, Zdeněk Kolář, Tomáš Lukavský a Tomáš Mikoláš.


  1. Členská schůze zvolila kontrolní komisi BD ve složení: Jaroslav Laštovka, Jiří Mašek, Jiřina Schindlerová, Milan Schwarz a Hana Štefanová.Zapsaly: Kateřina Veselá, Martina Kotrčová
Jan Buzek

předseda představenstva

3 / 3

Zápis z členské schůze BD Trávníčkova 1797-1771, bytové družstvo konané 9.11.2017