Zápis z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771,

bytové družstvo

konané dne 28.listopadu 2018

Zápis: Jiřina Schindlerová, Tomáš Mikoláš

 

1) Zahájení členské schůze

Předseda představenstva Jan Buzek konstatoval, že se členské schůze účastní 98 oprávněných členů (osobně nebo v zastoupení) z celkového počtu 164 členů, což představuje 60% členů družstva, a členská schůze je usnášeníschopná. Presenční listina viz příloha 1 tohoto zápisu. Členská schůze byla zahájena v 18:10.

 

2) Volba skrutátorů

Skrutátory ČS byli zvoleni paní Klánová, paní Doležalová, paní Gaierová a pan Zahrádka.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 1, proti: 0.

 

3) Úvod a seznámení s prezentací

Předseda představenstva Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s programem členské schůze (viz. příloha číslo 2 a 3).

 

4) Zpráva o hospodaření říjen 2017 - září 2018

Předseda představenstva Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření bytového družstva BD Trávníčkova 1767-1771 v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 (viz příloha č. 4).

 

5) Řádná účetní závěrka za rok 2017

Pan Tomáš Lukavský seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2017 (viz příloha č. 5).

Byla vznesena připomínka, že chybí odeslání účetní uzávěrky za rok 2016-2017 do obchodního rejstříku.

 

Členská schůze bere na vědomí vznesenou připomínku (odeslání účetní uzávěrky do OR).

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu o hospodaření bytového družstva za období od minulé členské schůze

Členská schůze schvaluje zúčtovat hospodářský výsledek roku 2017 ve prospěch fondu bytového hospodaření.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 1, proti: 0.

 

6) Zpráva Kontrolní komise

Předsedkyně kontrolní komise paní Hana Štefanová seznámila přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období. Zpráva Kontrolní komise tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2017-2018.

Hlasování:

Pro: 95, zdržel se: 3, proti: 0.

 

7) Doplňovací volba člena představenstva

Za vchod 1769 byla navržena kandidátka do představenstva paní Ing. Dagmar Jonášová. (viz příloha č. 7)

Členská schůze volí navrženého člena představenstva.

Hlasování:

Pro: 98, zdržel se: 0, proti: 0.

 

8) Stav splácení úvěru na koupi bytového domu u České spořitelny a.s.

Předseda představenstva Jan Buzek informoval o aktuální výši tohoto úvěru k 30.9.2018. Výše úvěru k tomuto datu činí 13.270.839,- Kč. Své byty má splaceno 95 členů bytového družstva (58%) (viz příloha č. 8).

Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu.

Hlasování:

Pro: 97, zdržel se: 1, proti: 0.

 

9) Realizované investice bytového družstva

Pan Tomáš Mikoláš seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s realizovanými investicemi v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 (viz příloha č. 9).

Členská schůze bere na vědomí zprávu o realizovaných investicích v roce 2017-2018.

Hlasování:

Pro: 98, zdržel se: 0, proti: 0.

 

10) Možné investice bytového družstva

Při zahájení návrhu o připravovaných investicích se přihlásil o slovo pan Masopust a navrhl opravu pláště domu. Paní Jonášová mu vysvětlovala, že tato oprava se bude jistě dělat, ale později a ne v zimě a připomněla, že se momentálně má jednat o důležitém rozložení financí do různých bank. Pan Masopust přesto nadále trval na svém, ale následně se dostává k tématu, které nemá co do činění s projednávaným bodem programu. Po bouřlivém zásahu pana Maška a paní Lukavské, která žádala omluvu za lživé napadení představenstva otevřeným dopisem, se pan Masopust veřejně omluvil a následně došlo k projednání možnosti rozložení finančních prostředků do dalších dvou bank z důvodu limitu pojištěných vkladů u jedné banky(viz. příloha č. 10).

 

Členská schůze schvaluje rozložit finance BD v celkové výši 5.000.000,- Kč do dvou dalších bank působících na finančním trhu ČR, s možností zhodnocení těchto prostředků v krátkodobém horizontu. K realizaci tohoto opatření zmocňuje představenstvo BD po předchozím souhlasu kontrolní komise BD.

Hlasování:

Pro: 96, zdržel se: 0, proti: 2.

 

Další možné investice byly navrženy (viz. příloha 11):

 

Bod opravy/výměny zábradlí byl členskou schůzí přehodnocen a členská schůze ukládá představenstvu udělat studii stavu zábradlí.

Dále členská schůze ukládá představenstvu udělat studii certifikovanou firmou současného stavu zateplení bytového domu.

Členská schůze potvrzuje usnesení z roku 2016 ve věci vymalování a oprav společných prostorů.

Členská schůze souhlasí s výměnou oken ve výši do 500.000,- Kč, zjištění stavu HDV, dále ukládá představenstvu udělat studii stavu zábradlí a zateplení bytového domu a potvrzuje usnesení o vymalování a oprav společných prostorů domu.

Hlasování:

Pro: 96, zdržel se: 0, proti: 1.

 

11) Závěr

Předseda představenstva Jan Buzek poděkoval přítomným za účast a zalitoval, že pro nedostatek času se nestihla diskuze o vlastní plynové kotelně. Přítomní se dohodli, že takovouto investici je potřeba řádně prodiskutovat. Schůze byla ukončena ve 20:40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Usnesení

  1. 1.Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu o hospodaření bytového družstva. 

 

  1. 2.Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2017-2018. 

 

  1. 3.Na návrh představenstva byla novým členem představenstva bytového družstva za vchod 1769 zvolena Ing. Dagmar Jonášová. 

 

  1. 4.Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu. 

 

  1. 5.Členská schůze vzala na vědomí zprávu o realizovaných investicích v roce 2017-2018. 

 

  1. 6.Členská schůze souhlasí s rozložením finančních prostředků do dalších dvou bank v celkové výši 5.000.000,- Kč. 

 

  1. 7.Členská schůze souhlasí s výměnou oken ve výši do 500.000,- Kč. 

 

  1. 8.Členská schůze souhlasí se zjištěním stávajícího stavu HDV. 

 

  1. 9.Členská schůze ukládá představenstvu zajištění studie stavu zábradlí a zateplení bytového domu 

 

  1. 10.Členská schůze potvrzuje usnesení z roku 2016 s vymalováním společných prostor za cenu 1.500.000,- Kč. 

 

Zapsali: Jiřina Schindlerová, Tomáš Mikoláš

 

 

Jan Buzek

předseda představenstva