Zápis z členské schůze BD Trávníčkova 1767-1771,

bytové družstvo konané dne 19.listopadu 2019

1) Zahájení členské schůze

Předseda představenstva Jan Buzek konstatoval, že se členské schůze účastní 95 oprávněných členů (osobně nebo v zastoupení) z celkového počtu 164 členů, což představuje 58% členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná. Presenční listina viz příloha 1 tohoto zápisu. Členská schůze byla zahájena v 18:00.

Zápisem byli pověřeni Jiřina Schindlerová, Jaroslav Laštovka.

2) Volba skrutátorů


Skrutátory ČS byli zvoleni pan Krásný, pan Holiš, pan Kaidl, paní Úlovcová a pan Krejčí.


Hlasování:


Pro: 95, zdržel se: 0, proti: 0.

3) Úvod a seznámení s prezentací

Předseda představenstva Jan Buzek v úvodu seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s programem členské schůze (viz. příloha číslo 2).

4) Zpráva o hospodaření říjen 2018 - září 2019

Předseda představenstva Jan Buzek přednesl zprávu o hospodaření bytového družstva BD Trávníčkova 1767-1771 v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 (viz příloha č. 3).

5) Řádná účetní závěrka za rok 2018

Místopředsedkyně představenstva Dagmar Jonášová seznámila členy BD Trávníčkova 1767-1771 s řádnou účetní závěrkou ke 31. 12. 2018 (viz příloha č. 4).Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a zprávu o hospodaření bytového družstva za období od minulé členské schůze.


Členská schůze schvaluje úhradu vzniklé ztráty za rok 2018 ve výši 8.673,59 Kč z fondu oprav bytového družstva.Hlasování:


Pro: 95, zdržel se: 0, proti: 0.

6) Zpráva Kontrolní komise

Předsedkyně kontrolní komise paní Hana Štefanová seznámila přítomné se zprávou o činnosti kontrolní komise za uplynulé období. Zpráva Kontrolní komise tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2018-2019.


Hlasování:


Pro: 95, zdržel se: 0, proti: 0.7) Stav splácení úvěru na koupi bytového domu u České spořitelny a.s.

Předseda představenstva Jan Buzek informoval o aktuální výši tohoto úvěru ke 30.9.2019. Výše úvěru k tomuto datu činí 10.352.640,- Kč. Své byty má splaceno 100 členů bytového družstva (61%) (viz příloha č. 6).

Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu.


Hlasování:


Pro: 95, zdržel se: 0, proti: 0.

8) Realizované investice bytového družstva

Předseda představenstva Jan Buzek seznámil členy BD Trávníčkova 1767-1771 s realizovanými investicemi v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 (viz příloha č. 7).

Členská schůze schvaluje provádět ve všech prostorách BD pravidelný roční servis oken
a dveří z prostředků BD. Při nedodržení této povinnosti nebude přísl. uživatelům hrazena jejich oprava a jejich případná výměna bude provedena s jejich finanční spoluúčastí ve výši, o níž rozhodne představenstvo.


Hlasování:


Pro: 92, zdržel se: 2, proti: 1.

Členská schůze bere na vědomí zprávu o realizovaných investicích v roce 2018-2019.


Hlasování:


Pro: 95, zdržel se: 0, proti: 0.

9) Možné investice bytového družstva

Předseda představenstva Jan Buzek přednesl návrh možných investic v příštím roce (viz. příloha č. 8):

Členská schůze schvaluje:

Členská schůze schvaluje navržené možné investice bytového družstva.


Hlasování:


Pro: 95, zdržel se: 0, proti: 0.

Návrh na výměnu zábradlí, opravu zateplení a rekonstrukci střechy bytového domu uvedla místopředsedkyně Dagmar Jonášová (viz. příloha č. 9). Návrh podrobně presentovali přizvaní: ing. Petraš a ing. Hirš. Po velice dlouhé diskuzi, během které odešli 2 členové, bylo přijato usnesení:

Členská schůze schvaluje vypracování projektu pro výměnu zábradlí, opravu zateplení a rekonstrukci střechy bytového domu.


Hlasování:


Pro: 91, zdržel se: 2, proti: 0.10) Závěr

Pro nedostatek času a ztrátu usnášení schopnosti členské schůze nebyly již žádné další body programu projednány a schůze byla ukončena ve 20:35.


11) Usnesení

 1. Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018 a zprávu o hospodaření bytového družstva za období od minulé členské schůze.

 1. Členská schůze schválila úhradu vzniklé ztráty za rok 2018 ve výši 8.673,59 Kč z fondu oprav bytového družstva.

 2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2018-2019.

 3. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu.

 4. Členská schůze schválila provádět ve všech prostorách BD pravidelný roční servis oken a dveří z prostředků BD. Při nedodržení této povinnosti nebude přísl. uživatelům hrazena jejich oprava a jejich případná výměna bude provedena s jejich finanční spoluúčastí ve výši, o níž rozhodne představenstvo.

 5. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o realizovaných investicích v roce 2018-2019

 6. Členská schůze schválila výměnu starých oken ve výši do 500.000,- Kč.

 7. Členská schůze schválila malování společných prostor ve výši do 2.500.000,- Kč.

 8. Členská schůze schválila opravu elektro rozvodů ve společných prostorách ve výši do 2.500.000,- Kč.

 9. Členská schůze schvaluje vypracování projektu pro výměnu zábradlí, opravu zateplení
  a rekonstrukci střechy bytového domu.


Zapsali: Jiřina Schindlerová, Jaroslav Laštovka


Jan Buzek

předseda představenstva