DOMOVNÍ ŘÁD

čl. I.
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů a nebytových prostor a společných částí domu v domech bytového družstva
a domech spravovaných bytovým družstvem, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem, nájemní smlouvou a stanovami družstva.
čl. II.
Základní pojmy

1] Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2] Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
3] Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).
4] Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. drobné stavby) a společná zařízení domu.
5] Uživatelem bytu se rozumí vlastník bytové jednotky, nájemce a podnájemce.
čl. III.
Práva a povinnosti uživatelů bytů

1] Práva a povinnosti z nájmu bytu upravují stanovy a směrnice bytového družstva. Záležitosti, které nejsou upraveny stanovami či směrnicemi upravuje Občanský zákoník.
2] Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
3] Uživatel bytu je povinen dodržovat ustanovení požárního řádu a doplňujících směrnic. Zneužití protipožárního zařízení objektu (hasicí přístroje, hydranty, požární větráky ap.) je trestné a bude postihováno v souladu s příslušnými právními předpisy.
4] Zástupce správce je oprávněn po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
5] Uživatel bytu je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
6] V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
7] Uživatelé bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
8] Při užívání bytu novým podnájemníkem, je družstevník, případně vlastník bytové jednotky, povinen do 15 dnů nahlásit tuto změnu představenstvu BD. Změna v evidenčním listu je nutná k vyúčtování nákladů s užíváním společných prostor. V případě nenahlášení bude postupováno dle čl.XI domovního řádu.
9] Uživatel bytu a nebytových prostor nesmí provádět stavební úpravy bytu ani jiné podstatné změny v bytě nebo nebytovém prostoru bez předchozího souhlasu BD, a to ani na svůj náklad. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, odstraňování a vyměňování topných těles (zejména osazení plynových spotřebičů, zazdívání nebo prorážení oken, přemísťování dveří, odstraňování nebo přemísťování příček apod.). Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně zapotřebí souhlasu jiného orgánu nebo organizace, musí si vyžádat souhlas též tohoto orgánu nebo organizace.
10] Uživatel bytu je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, která způsobil v bytě nebo v domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí, popřípadě jsou u něj na návštěvě. Neučiní-li tak uživatel bytu v přiměřené době, je BD oprávněno odstranit závady a poškození na účet uživatele bytu a neuhrazenou částku považovat za dluh, který může vést k právním následkům uvedeným ve stanovách družstva, jako je např. ukončení členství v BD či ukončení nájemní smlouvy.
11] Podnikání v bytech užívaných nájemci je dovoleno pouze se souhlasem družstva. Nájemce je povinen o souhlas požádat.
čl. IV.
Držení domácích zvířat

1] Uživatel bytu nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu zejména psi svým hlasitým štěkotem a znečišťováním společných prostor včetně výtahů.
2] Jestliže správce domu nebo představenstvo BD na základě vlastní zkušenosti nebo svědectví obyvatel z nejméně dvou dalších bytových jednotek uzná, že domácí zvíře obtěžuje ostatní obyvatele, pak toto zvíře nesmí být v domě dále přechováváno a do 15 dní po písemném vyrozumění musí objekt opustit, pokud jeho vlastník nezjedná nápravu jiným způsobem.
3] Venčení domácích zvířat je zakázáno v dětských pískovištích. V okolí obytných domů na celém pozemku (včetně trávníku) je venčení domácích zvířat povoleno pod podmínkou úklidu exkrementů. Chovat hospodářské zvířectvo je v bytových domech zakázáno.
čl. V.
Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

1] Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách domu dovoleno.
2] Uživatelé bytů jsou povinni zejména umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO. Zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně. Zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
3] Nepovolaným osobám je zakázán vstup na střechu, do kotelny a manipulace s časovými spínači a ovladači na chodbách.
4] Bez souhlasu představenstva jsou zakázány jakékoliv zásahy do společných vnitřních elektrických rozvodů a rozvodných kanálů.
5] Ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je uživatel bytu povinen při odchodu zhasnout.
6] Kdokoliv poničí informační zařízení v domě, vnitřní, vnější malby nebo omítky, povrch podlah nebo výtahů nebo jakýkoliv společný majetek, je povinen škody odstranit na svoje náklady a bude to posuzováno jako závažné poškozování majetku a porušení domovního řádu. Neodstraní-li škody v přiměřené době, je BD oprávněno odstranit závady a poškození na účet viníka a neuhrazenou částku považovat za neuhrazenou pohledávku, která může vést k právním následkům uvedeným ve stanovách družstva, jako je např. ukončení členství v BD či ukončení nájemní smlouvy.
7] V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, dobře uzavřena.
8] Z oken, balkonů a teras nesmějí být vyklepávány prachovky, mopy, koberce, ubrusy, cigaretový popel apod. Stejně tak není dovoleno čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorech.
9] Žádné věci, zvláště hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor a výtahů.
10] Ve společných prostorách domu je kouření zakázáno včetně výtahů a sklepů.
čl. VI.
Sušárny

Způsob užívání sušáren a jejich úklidu stanoví BD směrnicí.
čl. VII.
Vyvěšování a vykládání věcí

1] Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu představenstva BD umisťovat na vnější konstrukce domu např. balkony, lodžie a okna a na fasádu a anténní stožár STA jakákoliv zařízení a předměty.
2] Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3] Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu představenstva BD. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a ruší jeho vzhled.
čl. VIII.
Zajištění pořádku a čistoty v domě

1] Uživatelé bytů a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Představenstvo BD je povinno zajistit úklid všech společných částí domu.
2] Na chodbách, schodištích, nebo na společných prostranstvích nesmějí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad.
3] Jestliže budou výše uvedené věci skladovány na výše uvedených místech, bude viník upozorněn, aby je odstranil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou tyto předměty odstraněny na náklady viníka. Pokud viník nebude zjištěn, budou tyto předměty odstraněny na náklady všech nájemců.
4] Větrání bytů do vnitřních prostor domů je zakázáno. Je rovněž zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat z oken.
5] Je-li společný prostor znečištěn provozem nějaké společnosti či živnostníkem (dovoz materiálu, stěhování, provádění oprav ap.), musí být znečištění tímto také bezodkladně odstraněno, jinak odpovídá za odstranění znečištění ten nájemce bytu, pro kterého byla činnost vykonávána. Nebude-li znečištění odstraněno ani v přiměřené době, je představenstvo BD oprávněno zajistit odstranění znečištění na účet původce a neuhrazenou částku považovat za neuhrazenou pohledávku se všemi obvyklými právními důsledky.
čl. IX.
Otevírání, zavírání domu a bezpečnost

1] Uživatelé bytů jsou povinni zamykat dům v době od 22.00. do 6.00 hodin. V případě, že členská schůze BD rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat.
2] Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí představenstva BD uloženy na určeném místě.
3] Ztrátu, či zcizení klíčů od vstupu do objektu nebo dálkového ovladače jsou obyvatelé povinni neprodleně oznámit představenstvu BD.
4] Obyvatelé domu nesmějí dovolit komukoliv, aby jakýmkoli způsobem blokoval vchodové dveře a nechával je otevřené déle, než je nezbytně nutné.
5] Obyvatelé nesmějí dovolit neznámým osobám vstup do objektu.
čl. X.
Klid v domě

1] Uživatelé bytů jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem.
2] V době od 22.00 do 7.00 hod. jsou uživatelé bytů povinni dodržovat noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů a vykonávat jakoukoliv hlučnou činnost. Je také třeba přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přístrojů a jiných přehrávačů.
3] Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.
4] Obyvatelé nesmějí používat chodby, schodiště, vstupy, haly, chodníky a společná prostranství k jiným účelům než ke kterým jsou určeny tj. zejména ke vstupu a odchodu z bytu.
5] Pokud představenstvo BD nerozhodne jinak, nebo neudělí výjimku, mohou se práce v bytech spojené s větší hlučností nebo jinak omezující ostatní vlastníky vykonávat pouze v době od 08.00 hod. do 18.00 hod. ve všední den, v sobotu do 16:00 hod. (v neděli a v den  svátku jsou práce zakázány).
čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1] Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních norem.
2] Ustanovení tohoto domovního řádu platí pro družstevníky, nájemce, vlastníky bytových jednotek, podnájemce a příslušníky jejich společných domácností a jejich návštěvy.
3] V případě porušení tohoto Domovního řádu a při vyčerpání všech přípustných nápravných prostředků je představenstvo BD povinno družstevníkům, případně vlastníkům bytových jednotek oznámit druh porušení, resp. přestupku a jméno viníka, je-li tento znám. Pokud bude členskou schůzí BD odsouhlasen systém sankcí, může představenstvo viníka sankcionovat. Finanční sankce – pokuta - pak bude připočítána k pravidelnému měsíčnímu poplatku a bude inkasována společně s ním.
4] Opakované hrubé porušování tohoto domovního řádu může být důvodem k vyloučení z bytového družstva, resp. k ukončení nájemní smlouvy.
5] Představenstvo BD je povinno zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem obyvatelům domu, pokud možno u hlavního vchodu do domu.


Domovní řád byl schválen členskou schůzí BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo dne 18.11.2007 a nabývá účinnosti dnem 19.11.2007.