Směrnice č. 01/2007 o provádění oprav v bytech

pro obytné domy spravované BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo, Trávníčkova 1768, 155 00 Praha 5.


1. Úvodní ustanovení

1. Představenstvo BD vydává v souladu s článkem 13, bodem 2, stanov BD směrnici o provádění oprav v bytech a společných částech domů, které užívá uživatel nebo vlastník na základě užívacího nebo vlastnického práva k bytu v domech, které jsou ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo správě BD.
2. Směrnice upravuje postup při provádění nejrůznějších druhů oprav.

2. Vymezení pojmů, práv a odpovědností

1. BD jako vlastník a správce bytových domů odpovídá za dodržování obecně platných právních předpisů v oblasti správy bytového fondu.
2. Z výkonu správy vyplývá BD odpovědnost za zajištění nutných oprav a za zajištění potřebných finančních prostředků pro jejich realizaci.
3. Pro účely této směrnice se opravami rozumí činnosti:
• Odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
• Běžnou údržbou jsou činnosti, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu (§ 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.- příloha č. 1).
• Drobné opravy bytu a jeho vnitřního vybavení jsou definovány v ustanovení § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.- příloha č. 1.
• Technické zhodnocení - provedení stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace v bytě, využívající nové technologie, zvyšující komfort bydlení, bezpečnost uživatelů, úspory energií nebo odstranění vad, které by mohly vést k havarijním stavům.
Rekonstrukce - zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Funkční díly a části se nahrazují novými, modernějšími, aby se odstranily následky opotřebení, zvýšila se vybavenost, případně využitelnost stavby. Stavební úpravy - změny dokončených staveb, při nichž se zachovávají vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.
4. Uživatel bytu (člen-nájemce družstevního bytu) odpovídá za provádění potřebné údržby a drobných oprav, určených nařízením vlády č. 258/1995 Sb. a za provádění oprav dle této směrnice.
5. Uživatel a vlastník je povinen zpřístupnit byt k realizaci oprav v bytě, vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Tuto odpovědnost nese i v případě, kdy byt dočasně užívá podnájemník.
6. Představenstvo BD má právo uplatňovat své připomínky k provádění oprav v bytech.

3. Postup při provádění oprav v bytě

1. Opravu v bytech a sítích, bytem procházejících, provádí nebo zajišťuje každý uživatel a vlastník samostatně.
2. Opravy bytů zajišťuje BD prostřednictvím správcovské firmy, která tyto opravy provádí základě požadavku uživatele bytu. Zajištění oprav si mohou uživatelé zajistit také samostatně prostřednictvím třetích osob, které jsou k opravám způsobilí v souladu s ustanovením zákona č. 451/91 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. U jednoduchých oprav je možné jejich provedení svépomocí.
3. Provedené opravy v bytech jsou nevratné a zůstávají v bytě i po případném převodu členských práv k bytu.
4. K provedení oprav v bytě je třeba souhlasu BD. Pokud uživatel provede opravu bez souhlasu BD, může představenstvo rozhodnout o uvedení bytu do původního stavu.
5. Žádost o povolení provedení opravy bytu předkládá uživatel představenstvu BD spolu s technickou dokumentací, tzn. výkresy původního a plánovaného stavu, pokud je předmětem opravy stavební konstrukce bytu, změna elektroinstalace, rozvodu plynu v bytě, zásah do otopného systému v bytě, zásah do rozvodů studené a teplé užitkové vody. Spolu s uvedenou dokumentací předloží i živnostenské listy či jiná oprávnění firmy, která stavební úpravy provádí.
6. Představenstvo BD je povinno se k žádosti vyjádřit nejpozději do 14 dnů od jejího doručení.
7. Pokud představenstvo BD vydá uživateli povolení k provedení oprav, zveřejní ho na nástěnce BD.
8. Opravu může uživatel, vlastník zahájit po vydání povolení představenstva BD nebo po nabytí účinnosti stavebního ohlášení, stavebního povolení.
9. Proti nesouhlasu s podanou žádostí se může žadatel odvolat. Nesouhlas má však odkladný účinek pro zahájení požadované opravy.
10. Po ukončení rekonstrukce budou představenstvu BD předloženy související dokumenty jako např. revizní zprávy (elektro, plyn) a technická dokumentace fakticky realizovaného stavu.
11. Pokud představenstvo BD po provedené opravě (oprava bez nutnosti stavebního ohlášení nebo na stavební ohlášení) zjistí závažné odchylky od projektu, rozhodne dle její závažnosti o sjednání nápravy.
12. Ukončení opravy kolaudací podléhá pravomoci stavebního úřadu.
13. Dokumentace o opravě v bytě se archivuje v dokumentaci domu.
14. Pokud by v důsledku prováděné opravy vznikla jakákoliv škoda na majetku BD nebo dalších fyzických osob v domě, je uživatel, provádějící opravu za způsobenou škodu plně odpovědný.
15. Opravy bytů mohou být prováděny od 8,00 do 18,00 hodin ve všední den, do 16:00 v sobotu (v neděli a v den svátku jsou práce zakázány) a uživatel musí průběžně provádět úklid společných částí domu, znečištěných v důsledku prováděných oprav a zajistit likvidaci odpadu.

6. Financování oprav bytů

1. Zdrojem pro financování oprav bytů jsou finanční prostředky uživatelů nebo vlastníků.
2. Zdrojem pro financování oprav bytů mohou být i příspěvky státu uživatelům nebo vlastníkům dle zvláštních předpisů (např. nařízení vlády č. 28/2006 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků SFRB formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytů některými osobami mladšími 36 let)

7. Závěrečná ustanovení

1. Směrnice byla schválena na jednání představenstva BD dne 22.10. 2007 a nabývá účinnosti dnem schválení.