POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE č.2/2007

pro obytné domy spravované BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo, Trávníčkova 1768, 155 00 Praha 5.
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti občanů v případě vzniku požáru.

1. Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neodkladně učinit za použití všech dostupných hasících prostředků (požární hydrant, hasící přístroj, mokré textilie, vědro s vodou. Není-li to možné a z rozsahu požáru je zřejmé, že jej vlastními silami neuhasí, je povinen:
- okamžitě v budově vyhlásit požární poplach – voláním „HOŘÍ“.
- ohlásit požár na ohlašovně požáru na telefonickém čísle „150“.
- do příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru provést nutná opatření pro záchranu životů a zdraví ohrožených osob a zamezení šíření požáru.

2. Při ohlášení je nutno uvést:
- místo, kde hoří,
- co hoří,
- kdo požár ohlašuje – jméno a příjmení, číslo telefonu. Volající počká u telefonu na zpětný dotaz. Požár co nejdříve nahlásí zástupcům představenstva BD.

3. Povinnost po vyhlášení požáru:
- zajistit vypnutí elektrického proudu, v případě požáru samostatného bytu lze tento byt odpojit zvlášť.
- zajistit uzavření hlavního přívodu plynu.
- přesvědčit se, zda jsou výtahy prázdné a potom zastavit jejich provoz.
- z ohrožovaného úseku odstranit vysokotlaké láhve, hořlavé kapaliny a jiné hořlaviny.

4. Z bytu a podlaží ohrožených šířením požáru musí být provedena okamžitá evakuace všech přítomných osob a zvířat s využitím volných únikových cest (schodiště). Tam, kde je instalováno zařízení pro odvod tepla, kouře a zplodin hoření, musí být uvedeno do chodu.

5. Při evakuaci v případě požáru obytného domu je zakázáno vstupovat do výtahu.

6. Při evakuaci jsou všichni obyvatelé povinni chovat se ukázněně, pomáhat při evakuaci dětí, nemocných a starých osob.

7. Evakuovaným obyvatelům je zakázáno vynášet sebou jakékoliv objemné předměty.

8. Po odchodu z domu jsou obyvatelé povinni shromáždit se před objektem v dostatečné vzdálenosti od hořícího objektu.

9. První pomoc osobám zraněným při požáru poskytne každý obyvatel domu dle svých možností. Odbornou pomoc poskytne přivolaná sanitní služba.

10. Ostatní občané, pokud se bezprostředně neúčastní hašení požáru nebo záchranných prací, mají zachovat klid. V případě, že není ohroženo jejich zdraví a život, mají zůstat ve svých bytech nebo na požárně bezpečných místech tak, aby nepřekáželi při zdolávání požáru a musí řídit pokyny velitele zásahu.

11. V případě, že požár vznikl v nižších podlažích, byl pozdě zpozorován a jsou již ohroženy vnitřní komunikace (schodiště, chodby), ustoupí obyvatelé směrem vzhůru, do požárem dosud neohrožených prostor a nařizuje se vyčkat evakuace pomocí technických prostředků požární jednotky.

12. Po příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru jsou všichni občané povinni:
- uvolnit nástupní plochy pro zásahová vozidla.
- na výzvu velitele zásahu poskytnout zasahující jednotce požární ochrany osobní a věcnou pomoc, dopravní prostředek, spojovací zařízení, informace o zdrojích vody, uskladněných nebezpečných látkách a jiné informace potřebné k co nejrychlejšímu a bezpečnému zdolání požáru.
- řídit se pokyny velitele zásahu.

13. Důležitá telefonní čísla:
Ohlašovna požáru ………………………… ………………………………… 150
Policie ………………………………………………………………………………158
Městská policie ………………………………………………………………… 156
Záchranná služba ……………………………………………………………… 155

Havárie:
Elektrická energie (Pražská energetika)………… 224 915 151
Voda (Pražské vodovody a kanalizace)…………… 840 111 112
Plyn ………………………………………………………… 1239
Havarijní služba (Bytoservis)…………………………1234

Opravy: BD Trávníčkova (domovník)……………… 773 176 771
Správa:
Firma Ježková……………………………………………251 550 960


Tyto požární poplachové směrnice byly schváleny usnesením představenstva č. 02/2007 dne 22.10.2007, a jsou závazné pro všechny uživatelé bytů a nebytových a společných prostor v obytných domech spravovaných BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo.