Směrnice č. 2/ 2008 SANKČNÍ ŘÁD

1. ROZSAH PLATNOSTI

Sankční řád (dále jen „řád“) stanoví represe za porušení skutečností vyplývajících z rozhodnutí členské schůze, směrnic a domovního řádu bytového družstva (dále jen BD). Sankční řád se vztahuje na všechny uživatele, kterými se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí všichni členové družstva, nájemníci, podnájemníci a jejich návštěvy.

2. POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA A UŽIVATELŮ BYTŮ PRO ÚČELY ŘÁDU

2.1. Zajištění povinnosti zpřístupnění bytu
Každý člen družstva (nájemník) má povinnost zajistit zpřístupnění bytu pro účely provedení plánovaných oprav rozvodných sítí či na základě obdobného rozhodnutí představenstva družstva, pokud je toto zveřejněno nejpozději 7 dnů před plánovanou skutečností.

2.2. Povinnost hlášení kontaktních údajů a změn v evidenčních listech
Členové družstva jsou povinni nahlásit členům představenstva relevantní změny v evidenčních listech a kontaktních informací pro účely okamžitého uvědomění v případě nenadálé události v bytě (havárie vodovodního řadu, únik plynu atd.). Změny musí být nahlášeny nejpozději 15. den od jejich provedení.

2.3. Povinnost dodržování domovního řádu a směrnic
Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení platného domovního řádu a vydaných směrnic.

2.4. Povinnost dodržovat závazná rozhodnutí představenstva
Uživatelé jsou povinni dodržovat závazná rozhodnutí představenstva i ve věcech, které tento řád jmenovitě nevymezuje.

2.5. Povinnost hradit splatné závazky
Povinností členů družstva (nájemníků) je hradit všechny finanční závazky vůči družstvu do platné doby splatnosti.

2.6. Povinnost chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku BD ani ostatních nájemníků
Nájemníci, kteří mají osobní věci, nebo odpad umístěný ve společných prostorách domu, porušují jednak § 11 zákona 72/94 Sb., kde se píše o změně užívání společných prostorů, dále porušují zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 67/2001 Sb.), který v § 5 stanovuje mj. vytvářet podmínky pro hašení požárů,, zejména udržovat volné cesty pro evakuaci (chodba se bere jako úniková cesta). Na uvedený paragraf pak navazuje vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., (o požární prevenci), která rozvádí konkrétní požadavky zákona o požární ochraně. V § 11 odst. 3b) se stanovuje, že musí být trvale volné průchodné komunikační prostory (schodiště, chodby), které jsou součástí únikových cest, aby tak nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.

3. SANKCE

3.1. Neumožní-li člen družstva (nájemník) zpřístupnění bytu dle uvedeného odstavce, může představenstvo družstva rozhodnout o pokutě. Maximální výše pokuty se stanoví jako součet všech dodatečných nákladů, které družstvu vznikly kvůli znepřístupněním bytu člena, vynásobených koeficientem 1,5.

3.2. Pokud družstevník (nájemník) dle domovního řádu nenahlásí změnu počtu uživatelů bytu může představenstvo rozhodnout o udělení pokuty dotyčnému členovi družstva (nájemníku) až do výše 10.000 Kč za každé jedno porušení a doúčtovat veškeré náklady vyplývající z evidence uživatelů bytu.

3.3. Domovní řád - směrnice

Za porušování domovního řádu a směrnic BD může představenstvo rozhodnout o udělení pokuty členovi družstva (nájemníkovi) až do výše 10.000 Kč za každé jedno porušení.
3.4. Poškozování cizího majetku
Dojde-li k porušení této směrnice, bodu 2.6., ať už opomenutím anebo jednáním úmyslným či neúmyslným ze strany nájemníka, je představenstvo BD oprávněno vyzvat takovou osobu k upuštění od porušování tohoto řádu a v případě, že porušením vznikla škoda, k odstranění jeho následků. V případě opakovaného porušení je představenstvo BD oprávněno případ projednat a uložit viníkovi finanční pokutu do výše 10.000 Kč za každé jedno porušení tohoto řádu. Splatnost pokuty bude určena individuálně. Tato pokuta nezbavuje viníka povinnosti odstranit nebo uhradit škody, které svým jednáním způsobil.
Pokud nedodržením tohoto řádu vznikne jinému nájemníku nebo BD škoda, je viník za tuto škodu plně odpovědný a je povinen škodu v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady nebo uhradit náklady (včetně souvisejících) na odstranění škody někým jiným.

3.5. Komunální odpad.
Kontejnery jsou určeny pouze pro komunální odpad.
• Odvoz odpadu z rekonstrukcí bytů, stěhování apod. si zajišťuje každý na své náklady. Výše pokuty za neodstraněný odpad se stanoví jako součet jednorázové pokuty 2 000 Kč a všech dodatečných nákladů, které družstvu vznikly s likvidací odpadu, včetně možných sankcí ze strany třetích osob.
• Volně uložený odpad u kontejnerů je zakázán. Výše pokuty za neodstraněný odpad se stanoví jako součet jednorázové pokuty 2 000 Kč a všech dodatečných nákladů, které družstvu vznikly s likvidací odpadu včetně možných sankcí ze strany třetích osob.

3.6. Sankční opatření k vyúčtování teplé užitkové vody je uplatněno v případě, že uživatel:
• nezpřístupní vodoměry za účelem odečtu pro zúčtování nákladů za příslušné období nebo kontrolního odečtu v příslušném bytě
• ovlivní vodoměry (např. magnety, porušením plomby, odběrné místo před vodoměrem apod.), nebo zasáhne do mechanické části vodoměru (např. do číselníku, převodů apod.)
• neumožní namontování, popř. výměnu (přecejchování) vodoměrů přes výzvu družstva
• provede sám odečet vodoměru a zašle odečtené hodnoty formou dopisu ve dvou zúčtovacích obdobích po sobě následujících; ve třetím stejně opakovaném případě bude brán takto provedený odečet jako neprovedený.
V těchto případech bude uživateli účtován ve spotřební složce nákladů trojnásobek průměrné
hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

3.7. Sankční opatření k vyúčtování tepla je uplatněno v případě, že uživatel:
• neumožní přes výzvu družstva provedení montáže rozdělovačů topných nákladů
• poškodí rozdělovače topných nákladů (rozbitím, znehodnocením plomby, poškozením fixace k topnému tělesu, ovlivněním funkce)
• nezpřístupní byt (přes výzvu družstva) k provedení odečtu rozdělovačů topných nákladů pro vyúčtování nákladů za příslušné období
• neumožní výměnu ampule rozdělovače topných nákladů (přes výzvu družstva) v termínu od 1.12. příslušného roku do 28.2. následujícího roku (platí i pro případ, kdy je v rozdělovači topných nákladů instalována stará nevyměněná ampule).
Sankce je stanovena tak, že spotřební složka nákladů uživatele na teplo je zvýšena na 1,6 násobek průměrné hodnoty připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.V případě, že dojde k poškození rozdělovače topných nákladů odečitatelem, bude proveden náhradní výpočet (bez uplatnění sankce), který bude vycházet z průměrných hodnot stejných místností.

3.8. Sankční opatření k vyúčtování studené vody je uplatněno v případě, že uživatel:
• nezpřístupní vodoměry za účelem odečtu pro zúčtování nákladů za příslušné období nebo kontrolního odečtu v příslušném bytě. V tomto případě mu bude účtována průměrná spotřeba bloku a pokuta 2.000 Kč za každé měřidlo studené vody v příslušném bytě
• ovlivní vodoměry (např. magnety, porušením plomby, odběrné místo před vodoměrem apod.), zasáhne do mechanické části vodoměru (např. do číselníku, převodů apod.). Potom mu bude účtována průměrná spotřeba bloku, a to za období od posledního odečtu do data zjištění ovlivnění s tím, že toto odběrné místo bude osazeno vodoměrem s ochranou a dále bude zúčtována pokuta ve výši 2.000 Kč za každé měřidlo studené vody v příslušném bytě
• neumožní namontování, popř. výměnu (přecejchování) vodoměrů přes výzvu družstva. Poté mu bude účtována průměrná spotřeba bloku, a to až do doby provedení výměny vodoměru a pokuta 2.000 Kč za každé měřidlo studené vody v příslušném bytě a budou mu účtovány veškeré náklady spojené se zajištěním výměny vodoměru (doprava, práce, materiál).
V případě, že bude proveden odečet vodoměru na odběrném místě, kde byla účtována průměrná spotřeba, je tento odečet brán jako počáteční hodnota pro další období. Pokud za období náhradního výpočtu byla spotřeba dle stavu vodoměru vyšší než vypočtená, provede družstvo dopočet spotřeby,
v opačném případě zůstává spotřeba dle náhradního výpočtu. Pokud uživatel zašle odečet vodoměru formou dopisu za dvě zúčtovací období po sobě, bude brán třetí takto provedený odečet jako nevěrohodný a spotřeba bude provedena formou dopočtu, tj. stanovena průměrná spotřeba bloku
s pokutou 2.000 Kč za každé měřidlo studené vody v příslušném bytě.

3.9. Reklamace vyúčtování mohou být uplatněny do jednoho měsíce po obdržení písemného vyúčtování. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na úhradu nedoplatku. Reklamace měřidel budou prováděny na základě písemné žádosti uživatele s tím, že:
• reklamace může být oznámena nejpozději při demontáži vodoměru nebo odečtu rozdělovače topných nákladů
• pokud bude zjištěna závada na vodoměru, tak při:
- podměření zůstává původní vyúčtování
- nadměření bude uživateli přepočtena dle protokolu státní zkušebny poslední vyúčtovaná sezóna, a to dle největší odchylky,
• pokud nebude zjištěna závada na vodoměru nebo rozdělovači topných nákladů, vyúčtování bude platné dle původního výpočtu
• pokud bude zjištěna závada na rozdělovači topných nákladů, bude proveden náhradní výpočet, který bude vycházet z průměrných hodnot stejných místností.
V případě nezaviněného chybného odečtu vodoměru (záměna údajů apod.) bude uživateli účtována průměrná spotřeba bloku, a to až do provedení mimořádného odečtu.V případě nefunkčnosti měřidla bude tomuto uživateli účtována za příslušnou dobu zjištění nefunkčnosti průměrná spotřeba z předchozího účetního období.
Vyúčtování je prováděno jednou ročně, a to vždy za období kalendářního roku, tj. od 1.1. do 31.12. příslušného roku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice byla schválena usnesením představenstva BD číslo 2/2008 dne 14.4..2008, kdy nabyla účinnosti.