Směrnice č. 03/2007 Které opravy hradí družstvo a které družstevníci a nájemníci

I. Úvodní ustanovení
Směrnice je vydána v návaznosti na Občanský zákoník a Stanovy BD Trávníčkova. Specifikuje, které opravy jsou hrazeny z fondu oprav a které jsou hrazeny přímo uživatelem bytu. Směrnice je závazná pro všechny členy družstva a nájemce bytů kteří nejsou členy družstva.

II. Druhy oprav

Opravy se dělí podle místa, druhu, rozsahu a způsobu opravy.
1. Podle místa se opravy dělí na:
a) opravy ve společných částech domu,
b) opravy v bytech,
c) opravy v nebytových prostorech

2. Podle druhu a rozsahu se opravy dělí na:
a) havárie,
b) preventivní údržbu,
c) běžné opravy,
d) generální opravy domu

3. Podle způsobu se opravy dělí na:
a) opravy svépomocí,
b) opravy prostřednictvím dodavatelské firmy
c) opravy správcovskou firmou


III. Výklad pojmů

1. Společné části domu –
jsou části domu, určené pro společné užívání, a to i když jsou umístěny mimo dům, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, chodby, schodiště, okna , dveře, lodžie, prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla (u objektů s centrální dodávkou tepla), rozvody TUV a SV, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény a společná zařízení domu (např. vybavení prádelny, mandlu apod.)

2. Nebytový prostor –
místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru.

3. Havárie –
takový stav, při kterém dochází nebo jehož trváním hrozí poškozování majetku družstva nebo uživatelů či je ohroženo zdraví nebo životy osob. Havarijní oprava je alespoň provizorní odstranění již vzniklé závady tak, aby se zabránilo vzniku dalších nebo hrozících škod na majetku družstva a uživatelů či ohrožení zdraví a životů osob.

4. Preventivní údržba –
činnost, konaná za účelem udržení objektu v provozuschopném stavu. Spočívá v pravidelné kontrole stavu objektu a provádění preventivních zásahů.

5. Běžná oprava –
souhrn činností, konaných po poruše za účelem navrácení do provozuschopného stavu. Sestává se z doby potřebné k vyhledání poruchy, odstranění nedostatků a v kontrole správné funkce.

6. Generální oprava domu –
souhrn činností, při kterých se provádí úplná rekonstrukce nebo výměna jednotlivých částí domů jak vnějších, tak i vnitřních, např. střecha, fasáda, okna, vnitřní rozvody apod.

7. Pojistná událost –
taková situace, kdy vznikne v domě škoda na majetku družstva nebo osob a to vlivem událostí či okolností, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Při havárii na zařízení, které si dle této Směrnice hradí uživatel bytu nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Trávníčkova. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům uzavřít pojištění domácnosti.

IV. Úhrady oprav členů družstva

1. Ústřední topení
Z fondu oprav jsou hrazeny veškeré opravy, výměny a první nátěry radiátorů, přívodního potrubí a těsnění, a dále výměny TRV včetně měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění. (mimo případů poškození uživatelem)

2. Studená a teplá užitková voda
Z fondu oprav jsou hrazeny veškeré opravy potrubních stoupaček a přívodů do bytů až k uzavíracím ventilům.
Opravy těchto ventilů a jejich výměny a vše co je instalováno za nimi hradí uživatel bytu, včetně vodoměrů na SV a TUV – mimo jejich repase (cejchování).

3. Plyn
Z fondu oprav je hrazeno kompletní vedení až po úzávěr plynu před plynoměrem.
Opravy a výměny sporáků hradí uživatel.

4. Elektroinstalace
Z fondu oprav je hrazen kabelový přívod od jističe na chodbě k jističům v bytě, telefonní domácí rozvod včetně veškerých svorkovnic a vchodových ( venkovních ) zvonkových tlačítek.
Jističe za elektroměrem, el.rozvody, zásuvky, vypínače, domácí telefony hradí uživatel včetně montáže.

5. Okna
Z fondu oprav jsou hrazeny opravy a výměny křídel i rámů oken, vnější nátěr oken a instalace prvního těsnění.
Veškeré výměny kování hradí uživatel, včetně výměny skel mimo odůvodněných případů (při výměně či opravě křídel nebo rámů oken )

6. Kanalizace
Z fondu oprav jsou hrazeny opravy a výměny stoupaček, u WC včetně novodurového kolena. Rovněž i dešťové svody procházející bytem.
Utěsnění odpadu z mísy, opravy odpadů ze sifonů vany, dřezu, umyvadla a podobně včetně zaústění do zařizovacího předmětu, hradí uživatel.
Toto není součást svislého kanalizačního svodu.

7. Ostatní
a) Vchodové dveře bytu:
Opravy, výměnu a údržbu hradí uživatel bytu.
b) Veškeré opravy a výměny zařizovacích předmětů:
v bytě hradí uživatel. Jedná se o plynové sporáky, kuchyňské linky komplet, elektrické sporáky a dvouvařiče, digestoře, osvětlovací tělesa, mísy WC komplet včetně splachovačů, vany, umyvadla a dřezy, vodovodní baterie a kohoutky, garnyže, koupelové skříňky, vestavěné skříně, všechny vnitřní bytové dveře a veškeré podlahové krytiny.
c) Schránky:
opravy či výměny dopisních schránek jsou hrazeny z fondu oprav.
d) Plísně v bytech:
opravy bytů, ve kterých se vyskytuje plíseň se budou hradit z fondu oprav včetně nutných oprav omítek, spojených s plísněmi. V případě špatného užívání bytu opravy a náklady s tím spojené hradí uživatel.

V případě špatné finanční situace BD může být představenstvem BD stanoveno i přispívání uživatelů bytů nad rámec této směrnice.

V. Úhrady oprav bytů nečlenů družstva

Nájemce hradí podle § 687, odst. 2 obč. zákoníku, drobné opravy související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, nestanoví-li nájemní smlouva jinak.

Za drobné opravy (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.) se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí. Dále pak výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles, domácích telefonů, elektrických zámků. Výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy měřičů tepla a teplé vody.

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Podle výše nákladů se za drobné považují i jiné opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou pak náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v předchozím odstavci, malování včetně oprav omítek, tapetování a čištění podlah včetně.

V. Úhrady oprav bytů nečlenů družstva

Směrnice byla schválena na jednání představenstva BD dne 22.10. 2007 a nabývá účinnosti dnem schválení.