SMĚRNICE č. 03/2008 o práci s dlužníky

1. ÚVOD

Směrnice stanovuje pravidla v rámci platné legislativy a sjednocuje postup pro vymáhání pohledávek při nedodržování lhůt splatnosti ze strany uživatelů družstevních bytů a pohledávek souvisejících s pronájmem nebytových prostor (dále jen NP). Nedostatek finančních prostředků ve svém důsledku narušuje provoz domů a omezuje rozsah možností při údržbě a opravách bytových objektů, což se dotýká všech družstevníků - i řádně platících.

2. POHLEDÁVKY

2.1. Pohledávky související s užíváním družstevních bytů a bytů ve vlastnictví
a) Neuhrazené platby za užívání bytu a služeb s tím spojených (dále jen nájemné) - veškeré částky platných předpisů nájemného, neuhrazené v běžně zúčtovávaných měsíčních obdobích
b) Nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb (dále jen VZP) - nedoplatky z VZP za služby související s bydlením neuhrazené ve lhůtě splatnosti

2.2. Pohledávky související s pronájmem nebytových prostor (dále jen NP)
a) Neuhrazené platby za pronájem NP - veškeré částky za pronájem NP neuhrazené v termínech sepsaných v nájemních smlouvách
b) Nedoplatky z VZP z NP - nedoplatky z VZP za služby související s pronájmem NP neuhrazené ve lhůtě splatnosti

3. KONTROLA STAVU NEUHRAZENÝCH PLATEB ZA UŽÍVÁNÍ BYTU, VYSTAVOVÁNÍ A ROZESÍLÁNÍ UPOMÍNEK - SANKCE

3.1. Neuhrazené platby nájemného
Zpracovává správní firma, lhůta splatnosti - nejpozději do konce příslušného měsíce, jehož se platba týká

3.2. Upomínání
a) Měsíční upomínky za neuhrazené nájemné
V následujícím měsíci pouze za poslední dlužnou pohledávku nájmu vyšší než 50,- Kč, případně poplatek (úrok) z prodlení vyšší než 50,- Kč. Po vygenerování upomínek jsou opraveny případné chyby v přiřazení úhrad. První upomínka je umístěna zdarma do schránky nájemníka, další upomínky jsou zasílány poštou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky.
b) Čtvrtletní upomínky za neuhrazené nájemné
Tzn. za poslední 3 dlužné pohledávky nájmu. Upomínky budou zasílány za dlužné pohledávky nájmu vyšší než 50,- Kč, případně poplatek (úrok) z prodlení vyšší než 50,- Kč. Po vygenerování upomínek jsou opraveny případné chyby v přiřazení úhrad. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou s doručenkou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky.
c) Upomínky za pohledávky nad 10 000 Kč. V upomínce jsou zahrnuty všechny dluhy a neuhrazený nedoplatek VZP. Po vygenerování upomínek jsou opraveny případné chyby v přiřazení úhrad. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou s doručenkou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky.

3.3. Sankce - poplatek z prodlení
U neuhrazených plateb souvisejících s bydlením členů BD a nájemníků se účtuje poplatek z prodlení podle platného nařízení vlády č. 142/94 Sb. ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Dnem prodlení se rozumí každý započatý den po uplynutí lhůty splatnosti.

3.4. Výstrahy
a) Výstrahy za dluhy
Zpracovává představenstvo BD pokud jsou neuhrazené závazky družstevníka, nebo nájemníka po splatnosti vůči družstvu vyšší než 10.000 Kč nebo po dobu delší než 3 měsíce nevyrovnal zcela všechny své finanční závazky vůči družstvu, nebo nedodržuje dohodnutý splátkový kalendář. Výstrahy jsou zasílány doporučeně s doručenkou. Výstraha je platná dokud není dluh uhrazen. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání výstrahy.
b) Ostatní výstrahy
Důvodem k výstraze je podání stížnosti např. za porušení dobrých mravů, za tzv. černý podnájem, domovního řádu, stanov apod. Na základě této stížnosti představenstvo BD osobně ověří skutečnosti v ní uvedené. Je-li zjištěna oprávněnost stížnosti, pozve představenstvo BD na jednání stěžovatele i osobu odpovědnou, obě strany vyslechne a stanoví lhůtu k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, uplatní představenstvo BD sankce dle vydaných směrnic. Za nesplnění ohlašovací povinnosti, tzv. nelegální podnájem, je udělena sankce dle platného Sankčního řádu. Navrhuje představenstvo BD. Výstrahy jsou zasílány doporučeně s doručenkou. Výstraha je platná 1 rok od jejího udělení. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání výstrahy.
c) Dohoda (splátkový kalendář)
Zpracovává představenstvo BD po dohodě s dlužníkem a sepsáním dohody o uznání dluhu. Při sepsání splátkového kalendáře je zastaven výpočet poplatku (úroku) z prodlení. V případě, že dlužník splátky nedodrží, nebo neplatí dál řádně nájem, je dohoda splatná ihned a poplatky (úroky) z prodlení jsou dopočítány zpětně. Dlužníkovi je účtován poplatek za sepsání Dohody (splátkového kalendáře) ve výši stanovené právní kanceláří.
d) Vyloučení s ukončením nájmu bytu
Zpracovává představenstvo BD v případě nezaplacení dluhu který je po splatnosti vůči družstvu vyšší než 10.000 Kč nebo po dobu delší než 3 měsíce nejsou vyrovnány zcela všechny finanční závazky vůči družstvu. Vyloučení je zasíláno doporučeně s doručenkou.
e) Výzva k vyklizení bytu
Zpracovává právní kancelář.
f) Žaloba na vyklizení bytu
Jestliže dlužník nereaguje na žádný z předchozích bodů (zejména na výzvu k vyklizení bytu) a představenstvo BD či právní kancelář se nedohodne s dlužníkem na jiném způsobu vyrovnání dluhů nebo urovnání dané situace (např. dobrovolné přestěhování do náhradního bytu, ubytovny apod.) zpracovává právní kancelář žalobu na vyklizení bytu k Městskému soudu v Praze, nejpozději však do 1 měsíce od lhůty uvedené ve výzvě k vyklizení bytu.
g) Výkon rozhodnutí - exekuce
Právní kancelář zpracovává návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) v případě, že povinný dobrovolně byt nevyklidí ve lhůtě uvedené v rozsudku po právní moci (žaloba na vyklizení bytu, platební rozkaz) a dále provedení organizačně zajišťuje.

4. KONTROLA STAVU NEUHRAZENÝCH PLATEB ZA PRONÁJEM NP

Zpracovává správní firma, lhůta splatnosti - do termínu, uvedeného v platné nájemní smlouvě

4.1. Uplatnění sankce
U neuhrazených plateb za pronájem NP se uplatňuje úrok z prodlení dle § 517 Obč. zákoníku (viz bod 2, písm. a) tohoto čl.) není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

4.2. Upomínky za neuhrazené pohledávky na NP
Zpracovává představenstvo BD do 30 dnů po splatnosti kterékoli platby. Upomínky jsou odesílány do 15 dnů doporučeně na doručenku. Upomínka vždy obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu.

5. NEUPLATNĚNÍ POPLATKU Z PRODLENÍ

Neuplatnění poplatku z prodlení se týká jen dlužníků, kteří mají pohledávku související s užíváním družstevních bytů a prokáží, že se ocitli v sociální tísni. K prokázání finanční nouze je třeba předložit doklad o pobírání dávek sociální péče do hranice životního minima. Tento doklad vystavuje příslušný městský nebo pověřený obecni úřad. Neuplatnění poplatku z prodlení v plné výši se týká jen dluhů vzniklých v době tímto potvrzením doložené tj. v daném kalendářním roce.

6. PROMINUTÍ (ČÁSTEČNÉ PROMINUTÍ) SANKCÍ

Představenstvo BD má pravomoc prominout zcela nebo částečně poplatek z prodlení dlužníkovi na základě jeho zdůvodněné písemné žádosti, maximálně na úroveň částky, která představuje výši poplatku z prodlení v kalendářním roce žádosti o jehož prominutí je žádáno. Ostatní náklady spojené s uplatněním pohledávky se nepromíjejí.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Družstevníci, nebo vlastníci bytových jednotek, kteří dluží družstvu částky vyšší než 10.000 Kč nebo po dobu delší než 3 měsíce nevyrovnali zcela všechny své finanční závazky budou zveřejňováni na nástěnkách domů.

7.2. Tato směrnice byla schválena usnesením představenstva BD číslo 3/2008 dne 5.5.2008 kdy nabyla účinnosti.