U P O Z O R N Ě N ÍI. SPOLEČNÉ PROSTORY

Při kontrole společných prostor našeho BD bylo zjištěno, že je zde neoprávněně (tj. bez platné nájemní smlouvy nebo bez písemného souhlasu BD) uloženo množství věcí (nábytek, elektrospotřebiče, stavební materiál a jiné haraburdí). Tyto věci nejenže hyzdí naše společné prostory a brání jejich řádnému užívání, ale navíc znamenají porušení bezpečnostních předpisů, zejména hygienických a protipožárních.

Představenstvo BD proto rozhodlo, že všechny tyto neoprávněně uložené věci budou odstraněny a hromadně odvezeny na skládku, resp. do sběru.


Vyzýváme všechny vlastníky těchto věcí, resp. původce uvedeného znečištění našich společných prostor, aby tyto věci do dvou týdnů od zveřejnění tohoto upozornění ze společných prostor odstranili. V dané věci kontaktujte domovníka pana Jaroslava Svobodu (tel. 773 176 771). Po uplynutí této lhůty, tj. po 16. říjnu 2019 budou všechny uvedené neoprávněně uložené věci zlikvidovány.

Po vyčištění společných prostor představenstvo zorganizuje odvoz nepotřeb-ných věcí z domácností členů BD. O akci budeme předem informovat.

Představenstvo dále počítá s tím, že některé společné prostory budou vráceny svému původnímu účelu, tj. k užívání jako kočárkárny a kolárny.

* * *

K množícím se dotazům na možnost pronájmu společných prostor členy BD sdělujeme, toto bude umožněno – dle platných Stanov BD – až po schválení pravidel členskou schůzí BD.

* * *

II. STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTĚ

S odkazem na článek 43., odst. 2 Stanov BD upozorňujeme, že jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby bytu, a to i na vlastní náklady, nelze provádět bez předchozího písemného souhlasu bytového družstva, uděleného představenstvem. S účinností od 1. listopadu 2019 představenstvo omezuje platnost takto udělených souhlasů na šest kalendářních měsíců od data udělení přísl. souhlasu.

* * *

III. PODNIKÁNÍ V BYTĚ

S odkazem na čl. 43, odst. 3 Stanov BD upozorňujeme, že podnikat v bytě lze pouze po udělení písemného souhlasu představenstva družstva.


V Praze dne 30. září 2019


představenstvo

BD Trávníčkova 1767 - 1771, bytové družstvo