Pravidla pro aktualizaci údajů
v Evidenčních listech,
Nájemních smlouvách a Předpisech plateb


Vzhledem k tomu, že všichni nájemníci byli povinni zkontrolovat údaje v Evidenčních listech a v Nájemních smlouvách do konce roku 2007,
nepředpokládáme již rozsáhlé úpravy dokladů a stanovujeme následující pravidla pro další aktualizace,
která jsou podrobně popsána ve směrnici BD č.1/2008 O aktualizaci evidence osob.

Uživatel bytu je povinen hlásit bezodkladně všechny změny,

které jsou rozhodné pro údaje v Evidenčních listech, Nájemních smlouvách a Předpisech plateb.
Postup jak hlásit změnu se liší podle toho, zda je potřeba předkládat představenstvu úřední dokumenty, či ne.

Definovali jsme proto

Malou změnu v údajích
jedná se o
změnu počtu osob v domácnosti aniž by se měnily osoby, které jsou členy BD
(tedy např. přihlášení příbuzného, odhlášení člena rodiny, narození dalšího člena rodiny apod.)
Malou změnu hlásí uživatel bytu přímo správcovské firmě pí Ježkové a to buď telefonicky na číslo 251 550 960,
nebo e-mailem na adresu sprava@jezkova.cz.
O případném jiném způsobu předání se může dohodnout uživatel se správcovskou firmou.

Velkou změnu v údajích
jedná se o
změnu osob, které jsou evidovány v BD jako členové družstva (svatba, rozvod, úmrtí, převod členských práv apod.)
Velkou změnu hlásí uživatel představenstvu v úředních hodinách (každé pondělí mezi 18.00 a 19.00)
a to výhradně osobně, přičemž předloží kopie úředních dokumentů, které dokazují oprávněnost požadavku na změnu
(oddací list, úmrtní list, rozsudek, smlouvu o převodu členského podílu apod.)
Představenstvo následně zajistí zpracování této změny správcovskou firmou.
V daném měsíci budou zpracovány pouze změny nahlášené do 20. dne tohoto měsíce tak že začnou platit od 1 dne v následujícího měsíce.
To znamená že změny, u kterých chcete aby platily od např. 1 března je třeba nahlásit nejpozději do 20. února,
jinak budou platně až od měsíce dubna a nikoli od března.
Všechny změny nahlášené po tomto dnu se promítnou do dokladů i vyúčtování až následující měsíc.
Opravené dokumenty (EL, NS, Předpisy) si vyzvedne uživatel nejdříve v nejbližším následujícím Výdejním termínu.
Výdejní termíny pro aktualizované dokumenty jsou v roce 2008 tyto:

Změny  nahlášené  nejpozději do  dne:

Poslední možné pondělky pro podání velké  změny představenstvu před  20. dnem  v měsíci

Změna  bude  platná  od dne:

Novou smlouvu  a  evidenční  list  možno vyzvednut nejdříve  dne:

20. září 2008

15. září 2008

1. říjen 2008

29. září 2008

20. říjen 2008

20. říjen 2008

1. listopad 2008

27. říjen 2008

20. listopad 2008

17. listopad 2008

1. prosinec 2008

1. prosinec 2008

20. prosinec 2008

15. prosinec 2008

1. leden 2009

5. leden 2009


Uživatelé jsou povinni dodržovat termíny, do kterých je potřeba změny hlásit a k nim příslušející termíny pro vyzvednutí aktualizovaných dokumentů!
V případě, že uživatel nahlásí změnu platnou např. od 1.3. dne 25.2. (tedy o 5 dní překročil stanovený termín), nedojde pro platby v březnu k úpravě SIPO.
Dojde však k vnitřní úpravě v rámci účetnictví, tzn. že přestože bude uživateli v březnu stržena částka odpovídající neopraveným údajům,
bude účtována správná výše nákladů (dle počtu osob pro rozdělení nákladů) v rámci ročního vyúčtování.
Přepočet zajistí správcovská firma.